پژوهش های علوم دامی, دوره (28), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (41-53)

عنوان : ( تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن )

نویسندگان: مهدی اسحاقیان , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعاتی: کوشیا به‌عنوان یک گیاه علوفه‌ای شورپسند می تواند جایگزین علوفه‌ای چون یونجه در تغذیه نشخوارکنندگان گردد. هدف: این آزمایش به منظور مطالعه تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا (با و بدون مواد افزودنی) بر عملکرد تولیدی بزهای شیرده سانن انجام گردید. روش کار: تعداد 24 راس بز شیرده شیر در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 6 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره بر پایه یونجه خشک (شاهد) 2 -یونجه خشک جایگزین شده با علوفه خشک کوشیا 3- یونجه خشک جایگزین شده با علوفه کوشیا سیلاژ شده بدون عمل‌آوری 4- یونجه خشک جایگزین شده با علوفه سیلاژ کوشیا عمل آوری شده با ده درصد خرمای ضایعاتی بود. نتایج: جیره‌های آزمایشی اثری بر مصرف ماده خشک نداشت. جیره چهارم میزان تولید شیر را بطور معنی‌داری نسبت به سایر جیره‌های آزمایشی افزایش داد، اما جیره‌ها اثری بر درصد و تولید ترکیبات شیر نداشت. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی اختلاف معنی‌داری در بین جیره‌های آزمایشی نداشت و در همه جیره‌ها مشابه بود. درصد پروپیونیک مایع شکمبه در جیره کوشیا عمل آوری شده با ده درصد خرما دارای بیشترین میزان بود و نسبت به جیره شاهد و جیره علوفه خشک کوشیا اختلاف معنی‌داری داشت. جیره‌ها اثری بر روی دیگر فراسنجه های تخمیری شکمبه و همچنین پارامترهای بیوشیمایی خون نداشت. نتیجه‌گیری نهایی: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که علوفه کوشیا می تواند جایگزین یونجه خشک در جیره بزهای شیرده گردد. همچنین عمل آوری علوفه کوشیا با ده درصد خرمای ضایعاتی باعث بهبود عملکرد از نقطه نظر تولید شیر می گردد.

کلمات کلیدی

, بز شیری, تخمیر شکمبه‌ای, تولید شیر, کوشیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067849,
author = {اسحاقیان, مهدی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن},
title = {تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2019},
volume = {28},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-5125},
pages = {41--53},
numpages = {12},
keywords = {بز شیری، تخمیر شکمبه‌ای، تولید شیر، کوشیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن
%A اسحاقیان, مهدی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2019

[Download]