علوم باغبانی ایران, دوره (48), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (933-941)

عنوان : ( بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریز غده سیب زمینی ( Solanum tuberosum ) در کشت هیدروپونیک )

نویسندگان: علی اسدی , محمد کافی , جعفر نباتی , مرتضی گلدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی اثر منابع مختلف نور بر رشد گیاهچه‌های سیب‌زمینی در شرایط درون‌شیشه‌ای و عملکرد آن‌ها پس از کشت در گلخانه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه‌ی کاملاً تصادفی با شش تکرار در آزمایشگاه و گلخانه‌ی شرکت فناوران بذر یکتا در مشهد اجرا شد. تیمارها شامل هشت سطح نوری (دیودهای ساطع کننده‌ی نور (LED) سفید، قرمز، آبی، ترکیب طیف آبی و قرمز به نسبت‌های 1:1، 1:3، 3:1، نور فلورسنت، نور طبیعی) و دو رقم سیب‌زمینی (آگریا، فونتانه) بودند. ریز ازدیادی گیاهچه‌ها از طریق کشت بافت در شرایط درون‌شیشه‌ای و محیط کشت پایه ‌MS صورت گرفت. گیاهچه‌ها چهار هفته در محیط کشت و تحت تیمارهای نوری قرار گرفتند، سپس از محیط کشت خارج‌شده و 90 روز در گلخانه، در نور طبیعی رشد کردند. نتایج نشان داد گیاهچه‌های رقم آگریا در شرایط درون‌شیشه‌ای 73/0 سانتی‌متر ارتفاع بیشتری نسبت به رقم فونتانه داشتند. بیشترین و کمترین سطح برگ در شرایط درون‌شیشه‌ای در نور طبیعی و طیف قرمز به ترتیب با 79/2 و 50/0 سانتی‌متر مربع در بوته مشاهده شد. با افزایش نسبت نور قرمز در شرایط درون شیشه‌ای، در هر دو رقم تعداد غده در بوته در گلخانه افزایش و وزن آن‌ها کاهش یافت. نور فلورسنت با 28/2 غده در بوته، کمترین تعداد غده در بوته را تولید کرد. با افزایش طیف قرمز، بوته‌های سیب‌زمینی، تعداد بیشتری غده با وزن و اندازه‌ی کوچک‌تر تولید کردند. به‌طور کلی در شرایط درون شیشه‌ای با استفاده از نور طبیعی امکان تولید گیاهچه‌های مناسب سیب‌زمینی جهت کاهش هزینه‌ها وجود دارد.

کلمات کلیدی

, دیودهای ساطع کننده‌ی نور, ریزغده, طیف نور, نور آبی, نور قرمز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067865,
author = {اسدی, علی and کافی, محمد and نباتی, جعفر and گلدانی, مرتضی},
title = {بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریز غده سیب زمینی ( Solanum tuberosum ) در کشت هیدروپونیک},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2018},
volume = {48},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-482x},
pages = {933--941},
numpages = {8},
keywords = {دیودهای ساطع کننده‌ی نور، ریزغده، طیف نور، نور آبی، نور قرمز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریز غده سیب زمینی ( Solanum tuberosum ) در کشت هیدروپونیک
%A اسدی, علی
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%A گلدانی, مرتضی
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482x
%D 2018

[Download]