غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (19), شماره (6), سال (2018-3) , صفحات (391-453)

عنوان : ( اثر ترکیب های ایزوکالریک تمرین ورزشی و محدودیت کالریک بر حساسیت انسولینی موش های صحرایی )

نویسندگان: علیرضا دل پسند , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , سلما آهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: چاقی به دنبال بی‌تحرکی و مصرف غذای پرکالری پدید می­ آید و حساسیت انسولینی را کاهش می‌دهد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ترکیب­های ایزوکالری، تمرین ­ورزشی و محدودیت ­کالری بر حساسیت ­انسولینی موش­های چاق بود. مواد و روش‌ها: ۵۶ سر موش صحرایی نر بالغ با میانگین وزنی۱۹۰ گرم به طور تصادفی به دو گروه سالم (۸ سر) و چاق (۴۸ سر) تقسیم شدند. گروه چاق و سالم از غذای خشک فشرده با چربی بالا و استاندارد تغذیه ­کردند و پس از هفده هفته به شش گروه تمرین­ورزشی، ترکیبی ۱، ترکیبی ۲، ترکیبی ۳ و محدودیت کالری دسته­بندی شدند. سپس ۱۰ درصد از وزن غذای روزانه کاسته شد و/یا با شدت ۷۵-۷۰ درصد حداکثر اکسیژن­ مصرفی به مدت ۴۸ تا ۵۵ دقیقه بر روی تردمیل دویدند. برنامه ورزش و محدودیت کالری هفتگی برای گروه تمرین ورزشی (شش روز ­ورزش، صفر روز محدودیت­ کالری)، گروه محدودیت­ کالری (صفر­ روز ­ورزش، شش روز محدودیت کالری)، گروه ترکیبی ­۱ (۲ روز ­ورزش، ۴­ روز محدودیت­ کالری) گروه ترکیبی ­۲ (۳ روز ­ورزش، ۳ روز محدودیت ­کالری) و گروه ترکیبی ۳ (۴ روز ­ورزش، ۲ روز محدودیت کالری) به مدت دو ماه اعمال شد. از آزمون تحلیل واریانس یک ­طرفه و تعقیبی توکی در سطح ۰۵/۰≥p استفاده شد. یافته‌ها: بین مقادیر گلوکز خون ناشتا در گروه تمرین ورزشی، محدودیت کالری، ترکیبی ۱، ترکیبی ۲ و ترکیبی ۳ با گروه شاهد چاق کاهش معنی­دار وجود داشت (به ترتیب ۰۰۵/۰P=، ۰۰۱/۰P=، ۰۴۴/۰P=، ۰۰۲/۰P= و ۰۱۱/۰P=). بین مقادیر انسولین در گروه محدودیت کالری با گروه شاهد نیز کاهش معنی‌دار مشاهده شد (۰۳۹/۰P=). بین مقادیر حساسیت انسولینی در گروه شاهد چاق با گروه شاهد سالم افزایش معنی‌دار مشاهده شد (۰۱۱/۰P=). نتیجه‌گیری: ۱۰ درصد تعادل منفی انرژی به شکل تمرین ­ورزشی، محدودیت ­کالری و سه ترکیب هر دو می‌تواند باعث کاهش معنی­دار گلوکز افزایش یافته‌ی ناشی از چاقی بشود، اما اثر معنی‌داری در بهبود حساسیت انسولینی ندارد.

کلمات کلیدی

, تعادل منفی انرژی, حساسیت انسولینی, ترکیبی ورزش و رژیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067867,
author = {دل پسند, علیرضا and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and سلما آهی},
title = {اثر ترکیب های ایزوکالریک تمرین ورزشی و محدودیت کالریک بر حساسیت انسولینی موش های صحرایی},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2018},
volume = {19},
number = {6},
month = {March},
issn = {1683-4844},
pages = {391--453},
numpages = {62},
keywords = {تعادل منفی انرژی، حساسیت انسولینی، ترکیبی ورزش و رژیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ترکیب های ایزوکالریک تمرین ورزشی و محدودیت کالریک بر حساسیت انسولینی موش های صحرایی
%A دل پسند, علیرضا
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A سلما آهی
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2018

[Download]