دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, دوره (15), شماره (4), سال (2017-7) , صفحات (301-312)

عنوان : ( اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان )

نویسندگان: نیلوفر طاهری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یش‌زمینه و هدف: سرطان یکی از جدی‏ترین بیماری‏های مزمن و از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه به شمار می‏رود. ازاین‌بین، سرطان پستان شایع‌ترین سرطان تشخیص داده‌شده در زنان می‏باشد. امروزه در حوزه روان‌شناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر بیماران مبتلا به سرطان پستان و کیفیت زندگی آن‌ها می‏باشند. این پژوهش نیز باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان به انجام رسید. مواد و روش کار: روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر دخالت محقق در گردآوری داده‌ها، شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان پستان مقیم در آسایشگاه مرکز رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا (ع) مشهد در تابستان سال 1395 می‌باشد که 32 نفر بودند. نمونه‌گیری به شیوه در دسترس هدفمند انجام شده است و 24 نفر که معیارهای ورود را دارا بودند، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه 12 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‏ها در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون با پرسشنامه‏ های رضایت زناشویی انریچ و سازگاری زناشویی هارموهان سینگ موردسنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته، آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه را دریافت نمودند و گروه کنترل تحت هیچ مداخله‌ای قرار نگرفتند. داده‏ ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند. یافته ‏ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان سازگاری و رضایتمندی زناشویی، افزایش معنی‌داری را نشان داد (05/0p<). بحث و نتیجه‏ گیری: با توجه به یافته‌های موجود آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه PAIRS می‏تواند در افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, سرطان پستان, رضایتمندی زناشویی, سازگاری زناشویی, کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه PAIRS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067878,
author = {طاهری, نیلوفر and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان},
journal = {دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه},
year = {2017},
volume = {15},
number = {4},
month = {July},
issn = {2008-6326},
pages = {301--312},
numpages = {11},
keywords = {سرطان پستان، رضایتمندی زناشویی، سازگاری زناشویی، کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه PAIRS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان
%A طاهری, نیلوفر
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
%@ 2008-6326
%D 2017

[Download]