تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (615-625)

عنوان : ( ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻚ بر ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات تنش ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ و خشکی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ ذرت ( Zea mays L.) )

نویسندگان: محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد سینگل­ کراس 400ذرت، آزمایشی به‌صورت کرت‌های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394اجرا شد. عامل اصلی تنش سرما در دو سطح (عدم تنش سرمازدگی و تنش سرمازدگی به مدت 12 ساعت در دمای 5 درجه سانتی‌گراد در مرحله چهار برگی)، عامل فرعی شامل سه سطح آبیاری (100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه) و عامل فرعی فرعی محلول‌پاشی با اسید سالسیلیک (عدم محلول‌پاشی (شاهد)، محلول‌پاشی 200 میکرو مولار و محلول‌پاشی 400 میکرو مولار) در نظر گرفته شدند. اولین زمان محلول‌پاشی قبل از اعمال تنش سرمازدگی در شرایط کنترل‌شده بود و پس از کشت گیاهان در مزرعه هر 15 روز یک‌بار تکرار شد. نتایج نشان داد تنش سرمازدگی اول فصل تأثیر معنی‌داری بر صفات موردبررسی نداشت. اثرات تنش خشکی و اسید سالسیلیک بر صفات مورد آزمایش معنی‌دار بود. اثرمتقابل تنش خشکی و اسید سالسیلیک برعملکرد دانه،عملکردبیولوژیکی، شاخص برداشت، کارایی مصرف آب و بهره‌وری آب معنی‌دار بود. اثر اسید سالسیلیک بر بهبود رشد و افزایش عملکرد در هر دو شرایط تنش و غیرتنش معنی‌دار بود. بالاترین عملکرد دانه و بیولوژیک به ترتیب با میزان 8543 و 18220 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری مطلوب با محلول‌پاشی 400 میکرو مولار بود. درمجموع اسیدسالسیلیک باغلظت 400 میکرو مولار سبب بهبودعملکردذرت شد و اثرات منفی تنش‌های سرما و خشکی را بر عملکرد گیاه ذرت کاهش داد.

کلمات کلیدی

, ﺑﻬﺮه وری ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ, آب, ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ, ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎراﻳﻲ آﺑﻲ ﻣﺼﺮف آب, ﻧﻴﺎز .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067902,
author = {طریق الاسلامی, محسن and کافی, محمد and نظامی, احمد and رضا ضرغامی},
title = {ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻚ بر ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات تنش ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ و خشکی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ ذرت ( Zea mays L.)},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-7604},
pages = {615--625},
numpages = {10},
keywords = {ﺑﻬﺮه وری ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، آب، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎراﻳﻲ آﺑﻲ ﻣﺼﺮف آب، ﻧﻴﺎز .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻚ بر ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات تنش ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ و خشکی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ ذرت ( Zea mays L.)
%A طریق الاسلامی, محسن
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A رضا ضرغامی
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2018

[Download]