اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (9), شماره (31), سال (2018-2) , صفحات (140-157)

عنوان : ( ﭘﺎﺳﺦ رﻳﺸﻪ ی ﮔﻠﺮﻧﮓ (Carthamus tinctorius) ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ، زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ی ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ )

نویسندگان: محمد سیبی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی پاسخ ریشه گلرنگ به غلظت،زمان و نحوه مصرف عصاره جلبک دریایی،در سال 1393 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.عوامل آزمایش شامل غلظت های مصرف عصاره جلبک دریایی در چهار سطح ، مراحل مصرف عصاره جلبک دریایی در دو سطح و نحوه مصرف عصاره جلبک دریایی در دو سطح بودند. نتایج نشان داد که غلظت مصرف عصاره جلبک دریایی بر صفات حجم ریشه،سطح ریشه،نسبت اندام هوایی به ریشه،ارتفاع بوته،قطر ساقه، تعداد غوزه در بوته و عملکرد بیولوژیک غوزه فرعی اثر بسیار معنی داری داشت. مراحل مصرف عصاره جلبک دریایی نیز حجم ریشه، سطح ریشه، نسبت اندام هوایی به ریشه،ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک غوزه فرعی را در سطح آماری یک درصد و تعداد غوزه در بوته را در سطح آماری پنج درصد تحت تأثیر قرار داد ولی اثر معنی داری بر قطر ساقه نداشت. همچنین نحوه مصرف عصاره جلبک دریایی توانست بر صفات حجم ریشه، سطح ریشه، قطر ساقه و عملکرد بیولوژیک غوزه فرعی در سطح آماری یک درصد و بر صفات نسبت اندام هوایی به ریشه و ارتفاع بوته در سطح آماری پنج درصد مؤثر واقع شود ولی اثر معنی داری بر صفت تعداد غوزه در بوته نداشت. نتایج نشان داد که بیشترین حجم و سطح ریشه به ترتیب با میانگین های 56 سانتی متر مکعب و 18176 سانتی متر مربع از تیمار مصرف دو لیتر در هکتار عصاره جلبک دریایی در مرحله رشد رویشی گیاه به دست آمد.

کلمات کلیدی

, ﺗﻌﺪاد ﻏﻮزه در ﺑﻮﺗﻪ, ﺣﺠﻢ رﻳﺸﻪ, ﺳﻄﺢ رﻳﺸﻪ, ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ, وﻛﻮزﻳﻢ ﻣﺎﻳﻊ .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067904,
author = {سیبی, محمد and خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد},
title = {ﭘﺎﺳﺦ رﻳﺸﻪ ی ﮔﻠﺮﻧﮓ (Carthamus tinctorius) ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ، زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ی ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {31},
month = {February},
issn = {2008-5958},
pages = {140--157},
numpages = {17},
keywords = {ﺗﻌﺪاد ﻏﻮزه در ﺑﻮﺗﻪ، ﺣﺠﻢ رﻳﺸﻪ، ﺳﻄﺢ رﻳﺸﻪ، ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ، وﻛﻮزﻳﻢ ﻣﺎﻳﻊ .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﭘﺎﺳﺦ رﻳﺸﻪ ی ﮔﻠﺮﻧﮓ (Carthamus tinctorius) ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ، زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ی ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ
%A سیبی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2018

[Download]