پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (615-626)

عنوان : ( ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ در (Beta vulgaris) ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ )

نویسندگان: احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مجید دشتی , احسان عیشی رضائی , امیرحسین سعیدنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎیﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ارﻗﺎم ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾـﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮح ﺑﻠﻮکﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار در داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﻗﺎم ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در S و PP8 ، ﻫﻔﺖ ﺳﻄﺢ )ﺟﻠﮕﻪ ،-10 ،-8 ،-6 ،-4 ،-2 ،0ﺳـﻄﺢ ) 10 (، دﻣﺎﻫﺎی ﯾـﺦ زدﮔـﯽ در Suprema،Palmaو Monatunno،Giada ، BSI1 ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن 72و 24 ،12 ،2 -درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد( و دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ) 18 -و 16 ،-14 ،-12 Monatunno ارﻗﺎم ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﺑﯿﻦ ارﻗﺎم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ رﻗـﻢ II داد، راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎءﺑﻮﺗﻪ و ﮐﺎرآﯾﯽﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻓﺘﻮﺳﯿﺴﺘﻢ -درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷـﺪﯾﺪ 14ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از II دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻓﺘﻮﺳﯿﺴﺘﻢ SBSI1دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و رﻗﻢ ﺳـﺎﻋﺖ، 72 ﺳﺎﻋﺖاولﭘﺲازﺗﻨﺶروﺑﻪﮐﺎﻫﺶﮔﺬاﺷﺖ،وﻟﯽﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽﮔﯿـﺎه ﭘـﺲ از 24درII اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺪ. ﮐﺎرآﯾﯽﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻓﺘﻮﺳﯿﺴﺘﻢ -درﺟﻪ 16ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﻣﺎی Monatunno ﻣﻘﺎدﯾﺮاﯾﻦﭘﺎراﻣﺘﺮﺑﻪﺳﻄﺢﻗﺒﻞازﺗﻨﺶﻧﺰدﯾﮏﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و رﻗﻢ -درﺟـﻪ 14ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻗﻢ اﺧﯿﺮ در دﻣﺎﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از II ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻓﺘﻮﺳﯿﺴﺘﻢ SBSI1 ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد داﺷﺖ.اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در رﻗﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪ.

کلمات کلیدی

, بقا, دوره ﺑﺎزﯾﺎﻓت, ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ, ﮐﺎرآﯾﯽﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻓﺘﻮﺳﯿﺴﺘﻢ II
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067905,
author = {نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and دشتی, مجید and عیشی رضائی, احسان and سعیدنژاد, امیرحسین},
title = {ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ در (Beta vulgaris) ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {615--626},
numpages = {11},
keywords = {بقا، دوره ﺑﺎزﯾﺎﻓت، ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ، ﮐﺎرآﯾﯽﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻓﺘﻮﺳﯿﺴﺘﻢ II},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ در (Beta vulgaris) ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A دشتی, مجید
%A عیشی رضائی, احسان
%A سعیدنژاد, امیرحسین
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]