مدیریت بازرگانی, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (353-374)

عنوان : ( نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خرید )

نویسندگان: لیلی طباخیان , علیرضا حدادیان , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بخش بندی مصرف کنندگان فروشگاه های برند خارجی پوشاک، بر اساس سبک تصمیم گیری خرید آنها و تعیین تفاوت بخشها در نگرش نسبت به آمیختة بازاریابی آنها انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش، مشتریان فروشگاههای برند خارجی پوشاک در شهر مشهد هستند که پس از توزیع پرسشنامه، 270 پرسشنامة قابل استفاده از اعضای نمونه برگشت داده شد . داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل خوشه ای تجزیه و تحلیل شد ند. پس از SPSS چندمیانگینی و آنالیز واریانس ی کطرفه در نرم افزار بررسی های انجام شده، مصرف کنندگان در چهار خوشه با عنوان کیفیتگرا و بیبرنامه، مدگرا و قیمت محور، کمالطلب و کیفیتگرا و سردرگم طبقه بندی شدند . در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها مشخص شد که از لحاظ نگرش نسبت به محصول، گروه 3 و 4 و از لحاظ نگرش نسبت به قیمت گروه 3 با سایر گروه ها متفاوت است . به لحاظ نگرش نسبت به ترویج محصولات، گروههای 2 و 4 با هم تفاوتی ندارند، گروه 1 و 3 نیز با یکدیگر تفاوت نداشته و از نظر نگرش نیز نسبت به توزیع، گروه 3 از سایر گروهها متفاوت است.

کلمات کلیدی

, بخش بندی بازار, سبک تصمیم گیری خرید, نگرش نسبت به ترویج, نگرش نسبت به توزیع, نگرش نسبت به عوامل آمیختة بازاریابی, نگرش نسبت به قیمت, نگرش نسبت به محصول.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067907,
author = {طباخیان, لیلی and حدادیان, علیرضا and پویا, علیرضا},
title = {نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خرید},
journal = {مدیریت بازرگانی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5907},
pages = {353--374},
numpages = {21},
keywords = {بخش بندی بازار، سبک تصمیم گیری خرید، نگرش نسبت به ترویج، نگرش نسبت به توزیع، نگرش نسبت به عوامل آمیختة بازاریابی، نگرش نسبت به قیمت، نگرش نسبت به محصول.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خرید
%A طباخیان, لیلی
%A حدادیان, علیرضا
%A پویا, علیرضا
%J مدیریت بازرگانی
%@ 2008-5907
%D 2017

[Download]