تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (33), شماره (6), سال (2017-4) , صفحات (928-940)

عنوان : ( بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش ) Hibiscus sabdariffa L. ) تحت تأثیر سیستم های مختلف تغذیه ای و آب آبیاری )

نویسندگان: بهاره پارسامطلق , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , دکتر ذبیح اله اعظمی ساردویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف مطالعه تأثیر سیستم های مختلف تغذیه ای و سطوح مختلف آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش ) Hibiscus sabdariffa L. (، آزمایشی در دو سال زراعی 92 - 1391 و 93 - 1392 در دانشگاه جیرفت، به صورت کرت های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: سطوح مختلف آب آبیاری در سه سطح 60 ، 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه که به عنوان فاکتور کرت های اصلی در نظر گرفته شدند و منبع تغذیه گیاه در 5 سطح )کود زیستی مایکوریزا، ورمی کمپوست، کود گاوی و کود شیمیایی ) NPK ( و تیمار شاهد( که به عنوان فاکتور کرت های فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب طی دو سال آزمایش، تأثیر معنی دار تیمارهای تغذیه ای و سطوح مختلف آب آبیاری را بر محتوای فنل کل، آنتوسیانین، اسیدیته کاسبرگ، درصد روغن دانه و درصد پروتئین دانه گیاه نشان دادند. در منبع تغذیه ای ورمی کمپوست و کود گاوی بیشترین میزان آنتوسیانین به ترتیب با 05 / 3 و 87 / 2 )میلی گرم/ گرم وزن خشک(، فنل کل با 52 / 12 و 90 / 12 )میلی گرم/ گرم وزن خشک( و اسیدیته 81 / 0 و 87 / 0 )گرم/ 100 گرم وزن خشک( کاسبرگ مشاهده شدند. همچنین سطح 60 % و 100 % نیاز آبی گیاه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان آنتوسیانین ) 3 و 19 / 2 میلی گرم/ گرم وزن خشک(، فنل کل ) 04 / 13 و 81 / 10 میلی گرم/ گرم وزن خشک( و پروتئین دانه ) 90 / 20 % و 01 / 20 %( را تولید کردند. علاوه براین، مقدار آنتوسیانین تحت تأثیر اثرات متقابل سیستم های تغذیه ای و سطوح آبیاری و درصد روغن دانه نیز تحت تأثیر برهم کنش سال در آبیاری قرار گرفتند. البته ویتامین C کاسبرگ تحت تأثیر هیچ یک از تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

کلمات کلیدی

, مایکوریزا, ورمی کمپوست, فنل کل, آنتوسیانین, ویتامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067911,
author = {پارسامطلق, بهاره and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and دکتر ذبیح اله اعظمی ساردویی},
title = {بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش ) Hibiscus sabdariffa L. ) تحت تأثیر سیستم های مختلف تغذیه ای و آب آبیاری},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2017},
volume = {33},
number = {6},
month = {April},
issn = {1735-0905},
pages = {928--940},
numpages = {12},
keywords = {مایکوریزا، ورمی کمپوست، فنل کل، آنتوسیانین، ویتامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش ) Hibiscus sabdariffa L. ) تحت تأثیر سیستم های مختلف تغذیه ای و آب آبیاری
%A پارسامطلق, بهاره
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A دکتر ذبیح اله اعظمی ساردویی
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2017

[Download]