ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس , 2018-03-14

عنوان : ( توسعه اقامتگاههای بوم گردی درکشور، استانها و شهرستان فردوس )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متاسفانه عدم شناخت همه جانبه مناطق روستایی کشور و عدم توجه کافی به مسائل زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و کاربرد نسنجیده نظریه ها و فناوری های وارداتی مناسب در چند دهه برنامه ریزی توسعه روستایی، صدمات زیادی را بر اکثر روستاهای کشور وارد کرده و موجب گسترش فقر، مهاجرت های روستایی، کاهش درامد خانوارهای و افول فعالیت های کشاورزی شده که زمینه ناپایداری بسیاری از روستاهای کشور را فراهم کرده است. اکوویلیج ها یا بوم روستاها به عنوان الگویی نوظهور مطرح شده است که جایگزین و یا مکمل فعالیت های کشاورزی شده و معیشت پایدار و بهبود کیفیت زندگی را برای جوامع روستایی در محیطی سالم فراهم ساخته و سبب توسعه تعاملات فرهنگی و اجتماعی با گردشگران روستایی گردیده است به طوری که صدمه ای هم به محیط زیست وارد نکرده است. هدف از این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، بررسی وضعیت اقامتگاههای بوم گردی در نواحی روستایی کشور و سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بعد از تفاهم نامه 92 فرودین 4921 ، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تعداد اقامتگاه ها از 491 واحد ، » شیوهنامه اجرایی اعطای تسهیلات به اقامتگاههای بوم گردی « در مورد » صندوق کارآفرینی امید « کشور و 49 افزایش یافته و بیش از 1 برابر شده است. متقاضیان روستایی فراوانی نیز حال تلاش برای اخذ در سال 4921 به 077 اقامتگاه تا بهمن 29 پروانه تاسیس اقامتگاه هستند، ولی مهمترین مشکل و چالش آنان علاوه بر مقدار ناچیز وام، مشکلات وثیقه و ضامن کارمند و بروکراسی اداری عنوان شده است.

کلمات کلیدی

, روستای سالم یا اکوویلیج , اقامتگاه های بوم گردی, گردشکری روستایی, شهرستان فردوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067915,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {توسعه اقامتگاههای بوم گردی درکشور، استانها و شهرستان فردوس},
booktitle = {ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس},
year = {2018},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {روستای سالم یا اکوویلیج ، اقامتگاه های بوم گردی، گردشکری روستایی، شهرستان فردوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه اقامتگاههای بوم گردی درکشور، استانها و شهرستان فردوس
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس
%D 2018

[Download]