هویت شهر, دوره (11), شماره (32), سال (2018-2) , صفحات (57-66)

عنوان : ( بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد )

نویسندگان: هومن شاداب مهر , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , عزت اله مافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اثر تعریض های پیش بینی شده در طرح تفصیلی بافت مرکزی شهر مشهد بر فرایند طراحی مسیر خطوط اصلی حمل و نقل همگانی اســت. ابتدا مســیر خطوط اصلی حمل و نقل همگانی شــهر مشهد با اســتفاده از روش الگوریتم کلونی مورچگان در دو حالت، با فرض تحقق و عدم تحقق تعریض معابر بافت مرکزی شهر بازطراحی شده است. سپس شاخص دسترسی بر پایه مدل هنســن به تفکیک دو حالت مذکور محاسبه شده اســت. آزمون فرض تحقیق نشان داد، شاخص دسترسی به خطوط اصلی حمل و نقل همگانی شهر در حالت گزینه ای که در شرایط تحقق تعریض های طرح تفصیلی تولیدشده، به طور معناداری بیشتر از شرایط گزینه دیگر است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد، تعریض معابر بافت مرکزی شهر بر مبنای طرح تفصیلی، نقش مؤثر و مهمی در بهبود مسیر خطوط اصلی حمل و نقل همگانی و افزایش کارایی آنها دارد.

کلمات کلیدی

, حمل ونقل همگانی, مسیریابی, شاخص دسترسی, تعریض معابر, شهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067918,
author = {شاداب مهر, هومن and رهنماء, محمدرحیم and اجزاء شکوهی, محمد and مافی, عزت اله},
title = {بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد},
journal = {هویت شهر},
year = {2018},
volume = {11},
number = {32},
month = {February},
issn = {1735-9562},
pages = {57--66},
numpages = {9},
keywords = {حمل ونقل همگانی، مسیریابی، شاخص دسترسی، تعریض معابر، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد
%A شاداب مهر, هومن
%A رهنماء, محمدرحیم
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A مافی, عزت اله
%J هویت شهر
%@ 1735-9562
%D 2018

[Download]