فقه و اصول, دوره (49), شماره (3), سال (2017-11) , صفحات (95-112)

عنوان : ( نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح )

نویسندگان: عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله ی امکان یا عـدم امکـان قـرار دادن خیـار شـرط در نکاح است، مسئله ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله متعددی برای نفـی آن ذکـر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقـد و رد مـی باشـند. در ایـن میـان، تنهـا اجمـاع و سـیره عملـی مسلمانان می تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعـه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی بـه سـوی تنقـیح بحث و پیراستن آن از گفته های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است

کلمات کلیدی

, عقد نکاح, خیار شرط, خیار شرط در نکاح, مقتضای عقد نکاح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067941,
author = {عبداله بهمن پوری and حائری, محمدحسن and فخلعی, محمدتقی},
title = {نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح},
journal = {فقه و اصول},
year = {2017},
volume = {49},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-9139},
pages = {95--112},
numpages = {17},
keywords = {عقد نکاح،خیار شرط، خیار شرط در نکاح، مقتضای عقد نکاح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح
%A عبداله بهمن پوری
%A حائری, محمدحسن
%A فخلعی, محمدتقی
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2017

[Download]