پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (8), شماره (1), سال (2018-4)

عنوان : ( ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنها )

نویسندگان: امید میلانی فرد , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: استخراج هستان نگار از پایگاه داده یکی از روش های متداول ساخت هستان نگار است. پژوهش گران راه حل های گوناگونی برای این کار پیشنهاد کرده اند؛ با این وجود استفاده از این راه حل ها برای پایگاه داده های بزرگ مانند پایگاه داده سامانه برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، چالش هایی به همراه دارد که باید برای غلبه بر آن ها راهکاری ارائه شود. هدف: این پژوهش به دنبال ارائه راهکاری عملی برای غلبه بر چالشهای ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ است. روش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش علم طراحی انجام و برای ارزیابی صحت و کارایی این روش، الگوریتم ها و فرآیند آن پیاده سازی و بر روی پایگاه داده یک نمونه ERP فعال در حوزه آموزش عالی آزمون شده است. یافته ها: با استفاده از این روش، یک هستان نگاربرای آموزش عالی از پایگاه داده یک ERP آموزش عالی ساخته شد. مقایسه این هستان نگار با سایر هستان نگارهای موجود آموزش عالی، نشان دهنده ی دقت و کارایی بالای این روش است. نتایج: در نتیجه ی این پژوهش، روشی مبتنی بر مهندسی معکوس با جزئیات دقیق و کامل ارائه شده است. ابزارهای نرم افزاری این روش به صورت کد منبع باز پیاده سازی شده و قابل ارتقاء و بکارگیری توسط سایر پژوهشگران می باشد. اصالت: در روش پیشنهادی به هر دو مرحله آماده سازی و غنی سازی در فرآیند ساخت هستان نگار توجه شده و الگوریتم های تبدیل پایگاه داده به هستان نگار بر اساس نیازمندی های پایگاه داده های بزرگ بهینه سازی شده اند. همچنین معماری کامل و دارای جزئیات کافی از نقاط قوت این روش نسبت به سایر روش های موجود است.

کلمات کلیدی

, هستان نگار, توسعه هستان نگار, مهندسی معکوس پایگاه داده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067958,
author = {میلانی فرد, امید and کاهانی, محسن},
title = {ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنها},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6344},
keywords = {هستان نگار، توسعه هستان نگار، مهندسی معکوس پایگاه داده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنها
%A میلانی فرد, امید
%A کاهانی, محسن
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2018

[Download]