پژوهش های هستی شناختی, دوره (5), شماره (10), سال (2017-3) , صفحات (51-85)

عنوان : ( بازخوانی نسبت مثل افلاطونی و ارباب انواع شیخ اشراق )

نویسندگان: محمد عنبرسوز , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه نظریه مثل افلاطونی با نظریه رب النوع در حکمت اشراق سهروردی حکایت از آن دارد که در عین برخی شباهتهای کلی تفاوتهای بارزی نیز میان این دو فیلسوف بزرگ در خصوص مبادی عالی وجود اشیا وجود دارد. بررسیهای انجام شده در این مقاله از جهات ذیل است: قوام ذاتی مثل، تجرد، متعلقات، روابط درونی میان آنها و ...

کلمات کلیدی

, مثل, ارباب انواع, معرفت, هستی, عقول عرضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067978,
author = {محمد عنبرسوز and جوارشکیان, عباس},
title = {بازخوانی نسبت مثل افلاطونی و ارباب انواع شیخ اشراق},
journal = {پژوهش های هستی شناختی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {10},
month = {March},
issn = {2345-3761},
pages = {51--85},
numpages = {34},
keywords = {مثل; ارباب انواع; معرفت; هستی; عقول عرضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی نسبت مثل افلاطونی و ارباب انواع شیخ اشراق
%A محمد عنبرسوز
%A جوارشکیان, عباس
%J پژوهش های هستی شناختی
%@ 2345-3761
%D 2017

[Download]