هیدرولیک, دوره (13), شماره (2), سال (2018-4) , صفحات (1-23)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی عملکرد سازه‌های سنگریز در تثبیت نقاط‌شکست در کانال مستطیلی )

نویسندگان: افشین فولادی سمنان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معمولا نقاط‌شکست در بستر رودخانه¬ها به صورت پایین افتادگی های متوالی بستر شکل می گیرند. پسروی نقاط‌شکست باعث ناپایداری، فرسایش، کف کنی و حرکت رسوبات در رودخانه می شود و ممکن است به سازه هایی همچون پل ها و بدنه آبراهه خسارات عمده وارد سازد. در تحقیق حاضر، دو نقطه‌شکست متوالی با شیب ده درصد به فاصله یک متر در بستر ماسه ای یک کانال مستطیلی روباز با شیب ملایم 003/0 احداث شد و فرسایش بستر، توسعه و مهاجرت نقاط شکست به ازای دبی های مختلف بررسی گردید. سپس عملکرد چهار نوع سازه‌ی آستانه سنگریز، آستانه شیبدار، خیزآب نیوبری و خیزآب باله ای عرضی در تثبیت هرکدام از دو نقطه ‌شکست به طور آزمایشگاهی مطالعه شد. تمام سازه ها در کنترل فرسایش بستر موفق بودند اما خیزآب ها بهتر از آستانه ها عمل کردند، بویژه خیزآب نیوبری که همراه با تمرکز جریان در میانه کانال، مهاجرت نقطه شکست را به خوبی متوقف کرد و موقعیت آن را کاملا تثبیت نمود. آزمایش ها نشان داد که احداث سازه کنترل نه تنها در تثبیت یک نقطه شکست موثر است بلکه توسعه نقطه شکست مجاور آن را نیز کند می سازد.

کلمات کلیدی

, نقطه شکست, تثبیت بستر, فرسایش, سازه های کنترل شیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067991,
author = {فولادی سمنان, افشین and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی عملکرد سازه‌های سنگریز در تثبیت نقاط‌شکست در کانال مستطیلی},
journal = {هیدرولیک},
year = {2018},
volume = {13},
number = {2},
month = {April},
issn = {2345-4237},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {نقطه شکست، تثبیت بستر، فرسایش، سازه های کنترل شیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی عملکرد سازه‌های سنگریز در تثبیت نقاط‌شکست در کانال مستطیلی
%A فولادی سمنان, افشین
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2018

[Download]