آب و خاک, دوره (32), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (229-237)

عنوان : ( محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش )

نویسندگان: مهدی سلاح ورزی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران و کمبود منابع آب، تبخیر عامل مهمی در برنامه ریزی و مدیریت آب کشاورزی استت کته بته دلیل دشواری اندازهگیری، تخمین آن ضروری میباشد. تبخیر از خاک، علاوه بر تلفات آب و منابع آبی، باعث شور شدن خاک نیز میشود، این اتفاق در مناطق خشک و نیمه خشک که باران اندک و آب آبیاری شور دارند، بیشتر اتفاق میافتد. این پژوهش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای اعمال شده شامل بافت خاک، در سه سطح )شن لومی، لتوم شتنی، رش شتن ی( و چهار سطح شوری ) 7 / 0 ، 2 ، 4 و 8 دسی زیمنس بر متر( بودند. افزایش شوری در خاک، تبخیر )مرحله ی اول و دوم( را در هر سه بافت متورد پتژوهش، کاهش داد )با افزایش شوری از 7 / 0 به 8 ، میران تبخیر از خاک رسی شنی 9 / 15 %، از خاک شن لومی 4 / 11 % و در خاک ختاک لتوم شتنی 8 / 37 %(. بتا افزایش شوری در بافت رش شنی، تخمین مرحله اول و دوم تبخیر بهبود پیدا کرده )میانگین ریشه ی دوم خطا- RMSE بترای شتوری - 7 / 0 بته 8 ، از 81 / 0 به 28 / 0 ( اما با افزایش شوری در بافت شن لومی ) RMSE از 75 / 0 به 83 / 0 (، تخمین مرحله ی اول و دوم تبخیر افت کرده است.

کلمات کلیدی

, آب شور, تخمین, مراحل تبخیر, منابع آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067997,
author = {سلاح ورزی, مهدی and قهرمان, بیژن and انصاری, حسین and داوری, کامران},
title = {محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش},
journal = {آب و خاک},
year = {2018},
volume = {32},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {229--237},
numpages = {8},
keywords = {آب شور، تخمین، مراحل تبخیر، منابع آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش
%A سلاح ورزی, مهدی
%A قهرمان, بیژن
%A انصاری, حسین
%A داوری, کامران
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2018

[Download]