پژوهش های قرآنی, دوره (23), شماره (88), سال (2018-11) , صفحات (102-127)

عنوان : ( تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی آن )

نویسندگان: حسین جدی , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه میزان با سایر مشتقات آن، بالغ‌بر بیست‌وسه بار در قرآن کریم بکار رفته است. کاربست این واژه در سیاق‌های گوناگون، بیانگر ذو ابعاد بودن آن، در دو ساحت دنیوی و اخروی است. اغلب مفسران با خلط مفهوم و مصداقِ میزان از یک‌سو؛ عدم انفکاک میان وضعِ موازین و چگونگی توزین آن از سویی دیگر، به سخنان پراکنده‌ای تمسک جسته‌اند. گروهی در رویکردی همسان، موازینِ اخروی را بسانِ ترازوی دنیوی دانسته؛ و شماری دیگر، با تأویل میزان، درصدد توجیه معنای آن برآمده‌اند. بااین‌همه، این مقاله با رویکردی ریشه‌شناختی و استنطاقی در موارد به‌کارگیری واژه موازین، علاوه بر روشن ساختن تفاوت کاربست آن با سایر استعمالات قرآنی، در فرآیندی همسو با روایات امامیه، نه‌تنها معصومان (ع) را به‌مثابه معیار و حقیقت موازین، درصحنه قیامت معرفی نموده، بلکه سنگینی و سبک بودن موزون افراد را ره‌آورد موافقت شئون انسانی-اعم از عقاید و اخلاق و اعمال-، با معیارهای توزین دانسته است. ازاین‌رو، با طرح نظریه توسّع معنایی، نسبت به مفهوم «میزان»، اطلاق آن را در مورد معصومان(ع)؛ عامل اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه می‌داند.

کلمات کلیدی

, ترازوی دنیوی, موازین اخروی, توسّع معنایی, معیار توزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067998,
author = {جدی, حسین and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی آن},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2018},
volume = {23},
number = {88},
month = {November},
issn = {2251-9815},
pages = {102--127},
numpages = {25},
keywords = {ترازوی دنیوی، موازین اخروی، توسّع معنایی، معیار توزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی آن
%A جدی, حسین
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2018

[Download]