پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (30), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی اثر دگراسیبی اکالیپتوس بر پاسخ های آنتی اکسیداتیو گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه )

نویسندگان: مریم سیادتی فر , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی گیاهان به طور مفید یا مضر بر سایر گیاهان از طریق آللوکمیکال ها تاثیر می گذارند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بافت های زنده، مرده و یا میکروارگانیسم ها آزاد شوند. هدف از این آزمایش، بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی برگ اکالیپتوس بر پروتئین کل و فعالیت های آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی در گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه بود. بدین منظور اثر عصاره آبی برگ اکالیپتوس با پتانسیل دگرآسیبی بر گیاه سویا و گاوپنبه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل غلظت های 25%، 50%، 75% و 100% عصاره آبی برگ اکالیپتوس به همراه شاهد (اب مقطر) بود. نتایج حاصل از آزمایش های کشت گلدانی نشان داد که میزان پروتئین های هر دو گیاه تحت تاثیر عصاره آبی برگ اکالیپتوس کاهش یافت، در حالی که میزان پرولین، ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز برگ آنها افزایش یافت. با وجود این اثر دگرآسیبی عصاره آبی اکالیپتوس بر گیاه گاوپنبه بیشتر از گیاه سویا بود، به طوری که غلظت های 75% و 100% عصاره می تواند به عنوان کاندیدای علف کشی طبیعی مورد تحقیق و بررسی بیشتر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اثرات دگرآسیبی, آنتی اکسیدان, سویا, گاوپنبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068010,
author = {سیادتی فر, مریم and لاهوتی, مهرداد and چنیانی, منیره},
title = {بررسی اثر دگراسیبی اکالیپتوس بر پاسخ های آنتی اکسیداتیو گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه},
journal = {پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches},
year = {2017},
volume = {30},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-2592},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {اثرات دگرآسیبی، آنتی اکسیدان، سویا، گاوپنبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر دگراسیبی اکالیپتوس بر پاسخ های آنتی اکسیداتیو گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه
%A سیادتی فر, مریم
%A لاهوتی, مهرداد
%A چنیانی, منیره
%J پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches
%@ 2383-2592
%D 2017

[Download]