روان شناسی سلامت, دوره (6), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (138-161)

عنوان : ( اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر )

نویسندگان: محمد ابراهیم حکم آبادی , ایمان الله بیگدلی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی با نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر بود. روش: این پژوهش به شکل تجربی به شیوه تک آزمودنی با کنترل خط پایه چندگانه همزمان و با پیگیری 6 هفته ای اجرا شد. 5 نفر مرد مبتلا به بیماری قلبی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اثربخشی پروتکل درمانی طی3 مرحله( خط پایه، درمان 6جلسه و پیگیری 6 هفته ای) با استفاده از پرسشنامه شخصیت سنخ D، پرسشنامه ی حافظه ی آینده نگر ذهنی(PMQ)، آزمون حافظه کاری وکسلر،پرسشنامه پیروی ازدرمان(MMAS-8) مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا(RCI) و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان دادند که تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش شخصیت سنخD، افزایش حافظه کاری، آینده نگر و پیروی از درمان پزشکی بیماران قلبی از نظر آماری( در سطح 05/0>P) و بالینی معنادار است. نتیجه گیری: درمان مبتنی بر پذیرش در کاهش شخصیت سنخD، افزایش حافظه کاری، آینده نگر و پیروی از درمان پزشکی فراگیر مؤثر است.

کلمات کلیدی

, درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد, شخصیت سنخD, حافظه کاری, حافظه آینده نگر, پیروی از درمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068015,
author = {محمد ابراهیم حکم آبادی and بیگدلی, ایمان الله and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر},
journal = {روان شناسی سلامت},
year = {2018},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-1283},
pages = {138--161},
numpages = {23},
keywords = {درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد; شخصیت سنخD; حافظه کاری; حافظه آینده نگر; پیروی از درمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر
%A محمد ابراهیم حکم آبادی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J روان شناسی سلامت
%@ 2322-1283
%D 2018

[Download]