روان شناسی بالینی, دوره (9), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (13-22)

عنوان : ( اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی )

نویسندگان: پروین رفیعی نیا , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار و پایایی مقیاس وجودی است تا از این طریق ابزاری برای ارزیابی در فرایند پژوهش، یا ارزیابی نتیجه درمان وجودی تهیه و مورد استفاده پژوهشگران و درمانگران قرار گیرد. روش: در پژوهش حاضر 500 معلم شاغل در مدارس تهران شرکت کردند. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای تک مرحله ای بود؛ به منظور ارزیابی اعتبار ملاکی مقیاس وجودی،‌ از پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شد؛ همچنین به منظور ارزیابی پایایی بازآزمایی ابزار، مقیاس وجودی روی 10 درصد افراد نمونه به صورت تصادفی با فاصله زمانی دو هفته اجرا شد. یافته ­ها: نتایج بررسی اعتبار ملاکی نشان داد که همبستگی بین نمرات مقیاس وجودی با آزمون سلامت عمومی، منفی و معنادار است. نتایج تحلیل عاملی، به استخراج 4 عامل با ارزش ویژه بالاتر از 6/1 انجامید و 8 گویه نیز به دلیل بار عاملی ضعیف، حذف شدند. تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش خوب مدل 4 عاملی را نشان داد. آلفای کرونباخ 85/0 حاکی از بالا بودن همسانی درونی آزمون بود و ضریب پایایی نتایج آزمون- بازآزمون بعد از دو هفته نیز 88/0به دست آمد. نتیجه­ گیری: نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که مقیاس وجودی در جامعه معلمان ایرانی دارای اعتبار و پایایی مناسبی بوده و میتوان از آن به عنوان یک ابزار جهت اندازه گیری عوامل وجودی در پژوهش ها و اقدامات بالینی بهره برد.

کلمات کلیدی

, مقیاس وجودی, اعتبار, پایایی, ساختار عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068016,
author = {پروین رفیعی نیا and بیگدلی, ایمان الله},
title = {اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-501x},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {مقیاس وجودی، اعتبار، پایایی، ساختار عاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی
%A پروین رفیعی نیا
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2018

[Download]