اقتصاد انرژی ایران, دوره (6), شماره (22), سال (2017-11) , صفحات (89-132)

عنوان : ( مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی* )

نویسندگان: حامد صاحب هنر , مهدی فیضی , محمدرضا لطفعلی پور , محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه واکنش رفتاری بهره بردار به ساختار و مؤلفه های رژیم مالی قرارداد نفتی ایران (IPC (و قرارداد مشارکت در تولید (PSC (با استفاده از رویکرد بهینه سازی پویا (روش برنامه ریزی پویا) بررسی و مقایسه شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، محاسبه کمی میزان اختلال ناشی از قراردادهای نفتی است که منجر به تغییر در تصمیم سرمایه گذار نسبت به حالت خنثی (نبود محدودیت های قراردادی اعم از کسر سهم دولت از رانت منابع، مالیات، زمان بندی استخراج، سقف بازپرداخت هزینه و ...) می گردد. مهمترین نوآوری این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی پویای تصادفی برای یک میدان واقعی به منظور رسیدن به نتایج کمی و استفاده از زیان نهفته یا ارزش از دست رفته (DWL (به عنوان معیاری مشخص و جامع جهت اندازه گیری میزان اختلال ناشی از قرارداد نسبت به بهترین حالت ممکن (مسیر خنثی) می باشد. به این منظور از اطلاعات مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که هر دو رژیم مالی نسبت به حالت خنثی با آثار اختلالی همراه بوده و زیان نهفته یا ارزش از دست رفته (DWL (در قرارداد IPC نسبت به قرارداد مشارکت در تولید در تمام سناریوهای 15 گانه مورد بررسی به جز یک مورد، بیشتر است. به عنوان مثال در سناریو مرجع و قیمت های مرجع زیان نهفته قراردادهای IPCو مشارکت در تولید به ترتیب 22/22 %و 14/22% خواهد بود.

کلمات کلیدی

, قرارداد نفتی ایران (IPC , (مدل برنامه ریزی پویای تصادفی, زیان نهفته یا ارزش از دست رفته (DWL , (آثار اختلالی قراردادهای نفتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068022,
author = {صاحب هنر, حامد and فیضی, مهدی and لطفعلی پور, محمدرضا and هوشمند, محمود},
title = {مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی*},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2017},
volume = {6},
number = {22},
month = {November},
issn = {2423-5954},
pages = {89--132},
numpages = {43},
keywords = {قرارداد نفتی ایران (IPC ،(مدل برنامه ریزی پویای تصادفی، زیان نهفته یا ارزش از دست رفته (DWL ،(آثار اختلالی قراردادهای نفتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی*
%A صاحب هنر, حامد
%A فیضی, مهدی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A هوشمند, محمود
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2017

[Download]