مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (15-26)

عنوان : ( تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای )

نویسندگان: کیهان ساجدی , جعفر بلوری بزاز , محمد رضائی پژند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه برتری اقتصادی استفاده از پی­ های پوسته ­ای و همچنین افزایش ظرفیت باربری این نوع پی­ ها در صورت اجرای وارون، باعث گسترش تحقیق و پژوهش بر روی پی پوسته­ ای وارون گشته است. در سال­های اخیر، پژوهش­های زیادی بر روی پی­ های پوسته­ ای با شکل­های مختلف انجام شده است. شالیگرام در سال 2011 و Rinaldi در سال 2012 تحقیقات وسیعی بر روی پی پوسته ­ای تاشده وارون انجام داده­ اند. Rinaldi عملکرد پی پوسته­ ای معکوس و مستقیم نواری را در خاک ماسه­ ای با تحلیل آزمایشگاهی و عددی مورد بررسی قرار داد. بر پایه پژوهش­های انجام گرفته توسط Rinaldi و رابطه تحلیلی، که برای محاسبه ظرفیت باربری پی پوسته ­ای وارون نواری ارائه داده است، در این پژوهش رفتار کشسان- مومسان کامل و نیز سخت شونده همگن خاک ماسه ­ای واقع در زیر پی نواری پوسته­ ای تاشده در نرم­ افزارPlaxis مدل گردید. در تحقیق پیش روی از سطح تسلیم مور-کلمب استفاده شده است و اثر تغییر پهنای پی در افزایش باربری و نحوه توزیع نیروهای داخلی ایجاد شده در پی بررسی می­ گردد، همچنین دوازده الگوی هندسی با ضخامت و پهنای متنوع به کار می­ رود. بیش از 240 تحلیل غیر خطی مختلف برای این گونه پی پوسته­ ای انجام شده و رابطه تحلیلی ظرفیت باربری به دست آمده از تحقیق Rinaldi با نتیجه­ های تحلیل­های عددی این پژوهش مقایسه خواهد شد. یافته­ های این مقاله آشکار می­ کند که افزایش پهنای پی پوسته­ ای باعث افزایش ظرفیت باربری می­ گردد و افزایش ضخامت آن تأثیر چندانی در افزایش ظرفیت باربری ندارد. تنش­ های تماسی خاک در مجاور پوسته غیر یکنواختند. ظرفیت باربری پی در تحلیل کشسان- مومسان کامل نزدیک به مقدار رابطه تحلیلی ارائه شده توسط دیگر محققین و مشخصاً Rinaldi است، نتایج الگوی سخت شونده همگن در تحلیل عددی هم­خوانی مناسبی با نتایج سایر محققین ندارد. در ادامه به تفصیل نتایج این پژوهش ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, پی پوسته‌ای تا شده وارون, تحلیل کشسان- مومسان, سطح تسلیم مور- کلمب, سخت شونده همگن , ظرفیت‌باربری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068042,
author = {ساجدی, کیهان and بلوری بزاز, جعفر and رضائی پژند, محمد},
title = {تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای},
journal = {مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {47},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-7918},
pages = {15--26},
numpages = {11},
keywords = {پی پوسته‌ای تا شده وارون; تحلیل کشسان- مومسان; سطح تسلیم مور- کلمب; سخت شونده همگن ; ظرفیت‌باربری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای
%A ساجدی, کیهان
%A بلوری بزاز, جعفر
%A رضائی پژند, محمد
%J مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
%@ 2008-7918
%D 2017

[Download]