اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان , 2014-02-27

عنوان : ( سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , رامپور صدرنبوی , حسین بهروان , محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبک زندگی دارای سه بعد رفتاری، نگرشی و ترجیحات، انگیزه مصرف است. بعد رفتاری سبک زندگی جوانان در پیمایشی از 402 جوان ساکن شهر مشهد با هشت شاخص شـامل: مصـرف فرهنگـی، مـدیریت بدن، رفتار سیاسی، رفتار انحرافی، توجه به آرایش و خودآرایی، مصرف لباس و کفش، مصـرف خـوراک و دینداری با ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت وبا توجه به اینکه مساله اصلی مقاله حاضر سنجش رابطه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین بود، این رابطه مـورد تاییـد قـرار گرفـت لازم بـه ذکر است که بیشترین تمایز سبک زندگی بین قشر بالا)هم سرمایه فرهنگی و هم سرمایه اقتصادی زیـاد) و قشر پایین (سرمایه فرهنگی و اقتصادی کم) مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, سبک زندگی, مصرف, جوانان, مشهد, سرمایه فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068059,
author = {مجدی, علی اکبر and صدرنبوی, رامپور and بهروان, حسین and هوشمند, محمود},
title = {سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان},
year = {2014},
location = {مازندران, ايران},
keywords = {سبک زندگی، مصرف، جوانان، مشهد، سرمایه فرهنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین
%A مجدی, علی اکبر
%A صدرنبوی, رامپور
%A بهروان, حسین
%A هوشمند, محمود
%J اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
%D 2014

[Download]