پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (6), شماره (21), سال (2016-2) , صفحات (47-60)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1353-1392 )

نویسندگان: روح اله نظری , محمدحسین مهدوی عادلی , یداله دادگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجه به آسیب های محیط زیستی ناشی از بخش انرژی در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، ضروری است . بنابراین، تعیین اثرگذاری عوامل مختلف بر آلودگی محیط زیست از لحاظ نظری، عملی و سیاست گذاری در جهت رشد اقتصادی متناسب با اهداف توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است. از این روی این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست ایران با توجه به دو دیدگاه اقتصادی-اجتماعی و فراسنج های اقلیمی و با استفاده از داده های 1353-1392و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. نتایج مطالعه حاکی از آنست که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، درجه تراکم، مصرف انرژی و تعداد خودروها بر آلودگی محیط زیست مثبت و معنادار است. اما درجه بازبودن اقتصاد کشور، درجه حرارت و میزان بارندگی با میزان آلودگی محیط زیست رابطه منفی و معنی دار داشته است

کلمات کلیدی

, آلودگی , محیط زیست, رشد اقتصادی, درجه باز بودن , مصرف انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068065,
author = {نظری, روح اله and مهدوی عادلی, محمدحسین and یداله دادگر},
title = {بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1353-1392},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {21},
month = {February},
issn = {2228-5954},
pages = {47--60},
numpages = {13},
keywords = {آلودگی ،محیط زیست، رشد اقتصادی، درجه باز بودن ،مصرف انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1353-1392
%A نظری, روح اله
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A یداله دادگر
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2016

[Download]