کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی , 2018-02-14

عنوان : ( اثر بیوچار بر ویژگی های رشدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری )

نویسندگان: لیلا مهدی زاده شاندیز , محمد مقدم , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری یکی از تنش¬های محیطی تأثیرگذار بر رشد گیاهان و محدود کننده آن است. کاهش رشد یک نوع سازگاری برای زنده ماندن گیاه در شرایط تنش است. اصلاح کننده آلی بیوچار در سالیان اخیر به دلیل موضوع جهانی تغییرات آب و هوایی و مدیریت خاک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسی تأثیر بیوچار بر خصوصیات رشدی گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis) آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی به چهار تکرار در گلخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ماده آلی بیوچار در سه سطح (0، 1 و 2 درصد وزنی خاک هر گلدان)، و آبیاری با آب شور در 3 سطح شوری (0، 40، 80 میلی¬مولار کلرید سدیم) بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثرات متقابل تیمار شوری و بیوچار بر تعداد شاخه فرعی، قطر ساقه، تعداد گره، وزن تر ساقه، وزن تر برگ، وزن تر ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه، طول و حجم ریشه در سطح احتمال یک درصد و بر ارتفاع بوته، وزن خشک برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی در سطح احتمال پنج درصد معنی¬دار شد. مقایسه میانگن داده¬ها نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد گره، قطر ساقه، وزن تر ساقه، وزن تر برگ، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ و وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، طول ریشه و حجم ریشه در تیمار 2 درصد بیوچار بدون شوری مشاهده شد. شوری سبب کاهش صفات رشدی مورد مطالعه گردید و بیوچار سبب بهبود این صفات در تیمارهای شوری گردید. احتمالاً بیوچار یونهای نمک را در خاکهای نسبتاً شور به خود جمع می¬کند و موجب بهبود ویژگی¬های رشدی گیاه می¬گردد.

کلمات کلیدی

, بیوچار, شوری, مرزه, خصوصیات رشدی, وزن تر, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068072,
author = {مهدی زاده شاندیز, لیلا and مقدم, محمد and لکزیان, امیر},
title = {اثر بیوچار بر ویژگی های رشدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بیوچار، شوری، مرزه، خصوصیات رشدی، وزن تر، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بیوچار بر ویژگی های رشدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری
%A مهدی زاده شاندیز, لیلا
%A مقدم, محمد
%A لکزیان, امیر
%J کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
%D 2018

[Download]