مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (4), سال (2018-4) , صفحات (552-562)

عنوان : ( بررسی راندمان اختلاط در جریان الکترواسموتیک با زتاپتانسیل غیریکنواخت دیواره )

نویسندگان: مرتضی دلاکه نژاد , سید علی میربزرگی , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، راندمان اختلاط در جریان الکترواسموتیک درون یک ریزمخلوط گر با زتاپتانسیل غیریکنواخت دیواره برای حالتهای مختلف به صورت عددی شبیه سازی شده است. هندسه جریان یک مجرای دوبعدی بین دو صفجه موازی است و جریان مورد نظر تراکم ناپذیر، پایدار و آرام فرض شده است. معادلات حاکم بر مسأله، شامل معادلات میدانهای پتانسیل الکتریکی داخلی و خارجی، معادلات توزیع غلظت یون های مثبت و منفی (ارنست-پلانک)، معادلهی غلظت گونه ها و معادلات اندازه حرکت اصلاح شده (ناویر-استوکس) برای میدان جریان سیال به روش عددی حجم محدود حل شده است. به منظور اعتبارسنجی برنامه عددی، نتایج تحلیلی یک جریان ایدهآل الکترواسموتیک که در آن سراسر دیواره ها باردار می باشد، با نتایج حل عددی به دست آمده مقایسه شده است. نتایج عددی نشان می دهد که با تغییرات زتاپتانسیل دیواره در ناحیه میانی بهصورت خطی-صعودی، خطی-نزولی و سهموی برای جریان در یک ریزمجرا، راندمان اختلاط نسبت به حالت زتا ثابت افزایش می یابد. درصد افزایش می یابد. این در حالی 75 درصد و برای تغییر سهموی زتاپتانسیل به 86 برای دو حالت تغییر خطی زتاپتانسیل، راندمان اختلاط به درصد می باشد. در حالتی که تنها دیواره بالایی در ناحیه 64است که با ثابت بودن زتاپتانسیل دیواره در ناحیه میانی، حداکثر راندمان اختلاط میانی دارای زتاپتانسیل می باشد، نتایج نشان داد که یک ناحیه گردابهای در جریان ایجاد می گردد. این ناحیه گردابهای باعث می شود تا راندمان اختلاط به حداکثر ( 100درصد) برسد.

کلمات کلیدی

, ریزمخلوطگر, شبیه سازی عددی, ارنست- پلانک, ناویر-استوکس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068080,
author = {مرتضی دلاکه نژاد and سید علی میربزرگی and نیازمند, حمید},
title = {بررسی راندمان اختلاط در جریان الکترواسموتیک با زتاپتانسیل غیریکنواخت دیواره},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {4},
month = {April},
issn = {1027-5940},
pages = {552--562},
numpages = {10},
keywords = {ریزمخلوطگر; شبیه سازی عددی; ارنست- پلانک; ناویر-استوکس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی راندمان اختلاط در جریان الکترواسموتیک با زتاپتانسیل غیریکنواخت دیواره
%A مرتضی دلاکه نژاد
%A سید علی میربزرگی
%A نیازمند, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]