مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (42), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (43-51)

عنوان : ( تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی پس از برداشت تخمه آفتابگردان رقم آذرگل )

نویسندگان: رسول خدابخشیان کارگر , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانستن خواص فیزیکی تخمه آفتابگردان برای طراحی بهینه دستگاه هایی که در انتقال، جابجایی، فرآوری و ذخیره این محصول بکار می رود، لازم است. در این تحقیق خواص فیزیکی دانه آفتابگردان رقم آذرگل برای محتوای رطوبتی 3% تا 14% بر پایه خشک در سه دسته بزرگ، متوسط و کوچک بررسی شد. نتایج تجزیه و تحلیل ابعادی دانه ها نشان داد که طول دانه بسیار مرتبط با عرض و ضخامت آن است. همچنین ارتباط معنی داری بین عرض و ضخامت دانه مشاهده شد، در حالیکه ابعاد دانه با جرم آن رابطه معنی داری ندارند. با افزایش رطوبت دانه از 3% تا 14% در هر دسته، جرم دانه، وزن هزار دانه، تخلخل، چگالی حقیقی و سرعت حد بصورت خطی افزایش یافتند. در تمامی دسته ها، چگالی توده با افزایش رطوبت، بصورت خطی کاهش یافت. نتایج حاصله از ضریب اصطکاک بر روی سطوح آلومینیوم، تخته چند لایه، آهن گالوانیزه، پلی اتیلن و لاستیک افزایش خطی این پارامتر را با افزایش رطوبت نشان داد. بیشترین ضریب اصطکاک در دسته بزرگ و سطح آلومینیوم در محدوده 42/0 تا 45/0 ملاحظه شد.

کلمات کلیدی

, تخمه آفتابگردان, خواص فیزیکی, رقم آذرگل, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068083,
author = {خدابخشیان کارگر, رسول and عمادی, باقر and محمدحسین عباسپور فرد and محمد حسین سعیدی راد},
title = {تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی پس از برداشت تخمه آفتابگردان رقم آذرگل},
journal = {مهندسی بیوسیستم ایران},
year = {2011},
volume = {42},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4803},
pages = {43--51},
numpages = {8},
keywords = {تخمه آفتابگردان، خواص فیزیکی، رقم آذرگل، رطوبت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی پس از برداشت تخمه آفتابگردان رقم آذرگل
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%A عمادی, باقر
%A محمدحسین عباسپور فرد
%A محمد حسین سعیدی راد
%J مهندسی بیوسیستم ایران
%@ 2008-4803
%D 2011

[Download]