زبان و ادبیات عربی, دوره (9), شماره (16), سال (2018-3) , صفحات (163-201)

عنوان : ( بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری )

نویسندگان: انسیه طالبی , عباس طالب زاده شوشتری , احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این جستار به ارائه نظریه کنش گفتاری آستین و تعاریف و تقسیمات وی و همچنین اقدامات تکمیلی سرل می پردازد. سپس خطبه های جنگ ۳۴، ۲۷، ۲۵ و ۱۷۹ را از دیدگاه نظریه کنش گفتاری بررسی کرده و تلاش می کند پنجره ای به روی تحقیقات کاربرد شناسانه و کنش گفتاری در متون ادبی بگشاید. به‌منظور نیل به این هدف، در ابتدا به برشماری کنش های گفتاری پنج گانه و مفاهیم مستقیم و غیرمستقیم آن پرداخته و با توجه به بافت، خطبه‌های مذکور از دیدگاه کاربردشناسی تحلیل می شود. از نتایج قابل‌ذکر، درصد بالای کنش عاطفی در میان آمار کنش های پنج گانه است که در خطبه های بررسی شده به ترتیب این ارقام را ثبت کرده است: ۵۶%، و ۶۰%، و ۴۶%، و ۸۰%. نسبت افزایش و کاهش پنج کنش گفتاری در خطبه های جنگ امام علی (ع) نسبت مشترکی است، به‌گونه‌ای که حداکثر کنش ها متعلق به کنش عاطفی است. کنش اظهاری در سه خطبه در جایگاه دوم و کنش ترغیبی در مرتبه سوم قرار دارد. کمترین میزان ثبت شده از آن کنش تعهدی و اعلامی است، زیرا امام علی (ع) در پی بیان تعهد خویش به امر خاصی نبوده است، کما این که ایشان در صدد بیان شرایط جدیدی نیست که مستوجب تعهد به آن باشد.

کلمات کلیدی

, کاربردشناسی, کنش گفتاری, کنش غیربیانی, خطبه های جنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068098,
author = {طالبی, انسیه and طالب زاده شوشتری, عباس and حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {16},
month = {March},
issn = {2008-7217},
pages = {163--201},
numpages = {38},
keywords = {کاربردشناسی; کنش گفتاری; کنش غیربیانی; خطبه های جنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری
%A طالبی, انسیه
%A طالب زاده شوشتری, عباس
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2018

[Download]