Research on History of Medicine, دوره (9), شماره (32), سال (2017-12) , صفحات (32-44)

عنوان : ( حفظ الصحۀ نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1289- 1307ش/ 1910-1928م) )

نویسندگان: علی باغدار دلگشا , عباس سرافرازی , هما زنجانی زاده اعزازی , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: رعایت بهداشت فردی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از گسترش بیماری‌های مسری است؛ در همین رابطه توجه به مسألۀ «حفظ الصحۀ نسوان» (بهداشت و سلامت زنان) به دلیل ارتباط مستقیم زنان با جنین و کودک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعۀ حاضر به بررسی موضوعات مرتبط با «حفظ الصحۀ نسوان» مندرج در جراید خود زنان پرداخته است. در این مقالات موضوع بهداشت زنان تنها به دلیل نقش مادری زنان مورد توجه بوده است. روش کار: استفاده از منابع کتابخانه‌ای، با توصیف، مقایسه و تحلیل داده‌ها و تأکید بر تمامی شمارگان باقی مانده از 9 روزنامۀ منتشر شده توسط زنان با نام‌های: دانش، شکوفه، زبان‌زنان، نامۀ بانوان، عالم نسوان، جهان‌زنان، مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه، نامۀ نسوان شرق و پیک سعادت نسوان است. این مطالعۀ مقطعی شامل سال‌های 1289ش/1910م (سال انتشار نخستین روزنامۀ زنان با محوریت مسائل پزشکی) تا سال 1307ش/1928م (ایجاد نخستین مدرسۀ آموزشی فن قابلگی) می‌باشد که در قالب بررسی 68 مقالۀ مندرج در روزنامه‌های منتشر شده توسط زنان صورت پذیرفته‌است. یافته‌ها: در این مقالات از نظر موضوعی به چهار دورۀ : 1-سلامت زنان در دوران پیش از بارداری2-سلامت زنان در دوران بارداری، 3-سلامت زنان در دوران وضع حمل و 4-سلامت زنان در دوران شیردهی کودک اشاره شده است. بحث و نتیجه‌گیری: «حفظ الصحۀ نسوان» در دو مرحلۀ دوران بارداری و دوران شیر دهی کودک مورد توجه ویژه بوده‌است. موضوع مهم در این بین هم‌خوانی برخی توصیه‌های پزشکی به زنان در مطبوعات دورۀ مورد بحث با تحقیقات و پژوهش‌های اخیر است؛ مواردی چون: وجود ارتباط مستقیم میان توده‌های بدنی (چاقی) با ناباروری زنان، تعیین سن مناسب بارداری، رعایت فاصله میان بارداری‌های بعدی و نقش گیاهان دارویی مانند بهارنارنج در کاهش دردهای دوران بارداری و پس از زایمان.

کلمات کلیدی

, حفظ‌الصحه (بهداشت), زنان, نقش مادری, دوران بارداری, قاجار, پهلوی, مطبوعات, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068142,
author = {باغدار دلگشا, علی and سرافرازی, عباس and زنجانی زاده اعزازی, هما and وکیلی, هادی},
title = {حفظ الصحۀ نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1289- 1307ش/ 1910-1928م)},
journal = {Research on History of Medicine},
year = {2017},
volume = {9},
number = {32},
month = {December},
issn = {2251-886x},
pages = {32--44},
numpages = {12},
keywords = {حفظ‌الصحه (بهداشت)، زنان، نقش مادری، دوران بارداری، قاجار، پهلوی، مطبوعات، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حفظ الصحۀ نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1289- 1307ش/ 1910-1928م)
%A باغدار دلگشا, علی
%A سرافرازی, عباس
%A زنجانی زاده اعزازی, هما
%A وکیلی, هادی
%J Research on History of Medicine
%@ 2251-886x
%D 2017

[Download]