پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (26), شماره (85), سال (2018-5) , صفحات (7-55)

عنوان : ( بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران با رهیافت مدل پویای تعادل عمومی تصادفی )

نویسندگان: یکتا اشرفی , محمدحسین مهدوی عادلی , مصطفی سلیمی فر , حسین توکلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید و رفاه از جمله مهمترین شاخص های اقتصاد هستند که در ارزیابی عملکرد اقتصادی مورد استفاده وافع می شوند. از جمله دلال این امر می توان به وسعت دامنه اثرگذاری و اثرپذیری متغیرهای فوق از سایر متغیرهای اشاره کرد. برای ایت منظور یک الگوی تعادل عمومی پویایا تصادفی برای ایران طراحی شده است. در این پژوهش، پس از طراحی خطی سازی و محاسبه ضرایب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران، توابع واکنش آنی اقتصاد به تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت و همچنین درآمدها ینفت و تکانه پولی محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد نظر پژوهش با داده های واقعی اقتصاد ایران، نشان دهنده موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی متغیرهای اقتصادی از جمله داده های تولید، تورم و مصرف دارد. نتایج بدست آمده نشان داده اند که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت موجب افزایش تولید و کاهش مصرف در اقتصاد ایران خواهد شد. همچنین این فرایند همراه با اثر برون رانی خواهد بود. در خصوص تکانه درآمدهای نفتی، نتایج از مجرای افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم خواهد شد. هر چند اثر افزایش در تولید به سرعت از بین رفته و تولید به مقدار تعادلی خود باز می کردد.

کلمات کلیدی

, الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی, مخارج دولت, رفاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068148,
author = {اشرفی, یکتا and مهدوی عادلی, محمدحسین and سلیمی فر, مصطفی and حسین توکلیان},
title = {بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران با رهیافت مدل پویای تعادل عمومی تصادفی},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2018},
volume = {26},
number = {85},
month = {May},
issn = {1027-9024},
pages = {7--55},
numpages = {48},
keywords = {الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، مخارج دولت، رفاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران با رهیافت مدل پویای تعادل عمومی تصادفی
%A اشرفی, یکتا
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A سلیمی فر, مصطفی
%A حسین توکلیان
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2018

[Download]