اقتصاد پولی، مالی, دوره (24), شماره (14), سال (2018-3) , صفحات (69-89)

عنوان : ( بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد )

نویسندگان: پروین تشکری صالح , مهدی خداپرست مشهدی , مهدی فیضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات تجربی نشان می‌دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره‌های دورتر کمتر از زمان‌های نزدیک است. به‌بیان‌دیگر افراد در رفتار بین دوره‌ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می‌شود سطح پس‌انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم‌های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا تجربه‌های شخصی فرد طی فرایند یادگیری، می‌توانند ترجیحات زمانی او را تحت تأثیر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش تجربی آزمایش شده است. در این آزمایش 129 دانشجوی رشته اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (پارامتر اکنون‌گرایی و پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت) آن‌ها، با روش آزمایشگاهی «فهرست قیمتی چندگانه» استخراج شده است. همچنین شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌ای پاسخ دادند که تجربه‌های فردی آن‌ها در تصمیم‌گیری بین دوره‌ای را نشان می‌دهد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده‌ها از آزمون ناپارامتری و رگرسیون ناپارامتری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان در رفتار بین دوره‌ای خود ناسازگاری زمانی و تورش به سمت اکنون دارند، اما پارامتر اکنون‌گرایی بین افراد با تجربه‌های مختلف متفاوت است. درعین‌حال نرخ ترجیح زمانی بلندمدت تحت تأثیر تجربه‌های افراد قرار نگرفته است.

کلمات کلیدی

, رفتار بین دوره ای, اکنون گرایی, اقتصاد رفتاری, یادگیری, اقتصاد آزمایشگاه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068158,
author = {تشکری صالح, پروین and خداپرست مشهدی, مهدی and فیضی, مهدی},
title = {بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2018},
volume = {24},
number = {14},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {69--89},
numpages = {20},
keywords = {رفتار بین دوره ای; اکنون گرایی; اقتصاد رفتاری; یادگیری; اقتصاد آزمایشگاه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد
%A تشکری صالح, پروین
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A فیضی, مهدی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2018

[Download]