اقتصاد پولی، مالی, دوره (24), شماره (14), سال (2018-3) , صفحات (90-114)

عنوان : ( بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی )

نویسندگان: ناهید رجب زاده مغانی , محمدعلی فلاحی , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن‌ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می-نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم¬های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می¬دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای 22 کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، طی دوره زمانی 1996-2009 به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی‌که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.

کلمات کلیدی

توسعه مالی. حکمرانی. فراوانی منابع. کشورهای صادرکننده نفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068159,
author = {رجب زاده مغانی, ناهید and فلاحی, محمدعلی and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2018},
volume = {24},
number = {14},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {90--114},
numpages = {24},
keywords = {توسعه مالی. حکمرانی. فراوانی منابع. کشورهای صادرکننده نفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی
%A رجب زاده مغانی, ناهید
%A فلاحی, محمدعلی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2018

[Download]