پژوهش های مدیریت منابع انسانی, دوره (1), شماره (1), سال (2019-3) , صفحات (124-148)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه )

نویسندگان: زهرا قاسمی , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی میباشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان غیر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (1250 نفر)، در دوازده دانشکده و شش معاونت تشکیل دادند. در مجموع 141 نفر از کارکنان در این پژوهش مشارکت داشتند. نخست به منظور ترسیم شبکه سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از دادههای تحلیل شبکه، گراف شبکه ترسیم شد و موقعیت کنشگران کلیدی بر اساس دو شاخص مرکزیت درون درجه و مرکزیت بینیت در شبکه شناسایی شد. سپس، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری، تأثیر منابع قدرت فردی و واحدهای سازمانی مؤثر بر توزیع قدرت سنجیده شد. بدین ترتیب، منابع قدرت فردی از طریق اطلاعات و منابع قدرت واحدهای سازمانی از طریق مرکزیت بر توزیع قدرت اثر میگذارند.

کلمات کلیدی

, قدرت, توزیع قدرت, منابع قدرت فردی, منابع قدرت واحدهای سازمانی, تحلیل شبکه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068162,
author = {قاسمی, زهرا and حسین قلی زاده, رضوان and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه},
journal = {پژوهش های مدیریت منابع انسانی},
year = {2019},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-8254},
pages = {124--148},
numpages = {24},
keywords = {قدرت، توزیع قدرت، منابع قدرت فردی، منابع قدرت واحدهای سازمانی، تحلیل شبکه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه
%A قاسمی, زهرا
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J پژوهش های مدیریت منابع انسانی
%@ 2008-8254
%D 2019

[Download]