تولیدات دامی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (441-453)

عنوان : ( بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندام های مختلف و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی در دورة رشد )

نویسندگان: امیر عطار , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی انواع فرآیند کاندیشنینگ(بخار و خشک) و سطح بنتونیت سدیم فرآوری شده در خوراک بر عملکرد، وزن نسبی اندام ها و برخی فراسنجه های خون در دوره رشد جوجه های گوشتی بود. تعداد 810 قطعه جوجه خروس راس 308 در یک آزمایش با ترتیب فاکتوریل 3×3 با سه سطح فرآوری خوراک(بدون فرآوری یا خشک، دو دقیقه فرآوری با بخار، چهار دقیقه فرآوری با بخار) و سه سطح بنتونیت سدیم فرآوری شده با نام تجاری جی بایند به عنوان پلت بایندر(صفر، 75/0 و 5/1 درصد) در غالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار و شش تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. فرآوری خوراک به تنهایی بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک تأثیر معنی‌داری داشت P<0.05))؛ اما اثر سطوح مختلف فرآوری و جی‌بایند هر یک به تنهایی و اثر متقابل آنها بر مصرف خوراک اختلاف معنی‌داری را نشان نداد(P>0.05). اثرات متقابل سطوح مختلف فرآوری و جی‌بایند تأثیر معنی‌داری بر میزان VLDL سرم خون جوجه‌ها نشان دادند(P<0.05). کلسترول بطور معنی داری در خوراک های فرآوری شده در دو و چهار دقیقه بالاتر از آنهایی بود که خوراک بدون فرآوری دریافت نمودند(P<0.05). اثر اصلی فرآوری بر راندمان لاشه، وزن نسبی اندام‌های پیش‌معده، سنگدان، پانکراس، قلب، طحال، چربی محوطه بطنی، ران ها، سینه و بال‌ها معنی‌دار نبود(P>0.05) اما بر وزن نسبی کبد معنی‌دار بود(P<0.05).

کلمات کلیدی

, بنتونیت سدیم فرآوری شده, پلت, جوجة گوشتی, کاندیشنینگ بخار, کاندیشنینگ خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068163,
author = {عطار, امیر and کرمانشاهی, حسن and گلیان, ابوالقاسم},
title = {بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندام های مختلف و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی در دورة رشد},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {2},
month = {September},
issn = {2009-6776},
pages = {441--453},
numpages = {12},
keywords = {بنتونیت سدیم فرآوری شده، پلت، جوجة گوشتی، کاندیشنینگ بخار، کاندیشنینگ خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندام های مختلف و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی در دورة رشد
%A عطار, امیر
%A کرمانشاهی, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2017

[Download]