علوم پزشکی رازی, دوره (25), شماره (169), سال (2018-7) , صفحات (1-10)

عنوان : ( مقایسه زوایای مفصل اندام تحتانی حین فرود از گام رژه و انعطاف پذیری در سربازان با و بدون شین اسپلینت )

نویسندگان: علی سالاری , ناهید خوشرفتاریزدی , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یافته ها: نتایج تغییرات درون گروهی نشان داد که حداکثر گشتاور و توان عضلات در هر دو گروه به میزان معناداری افزایش پیدا کرده است(05/0>p) در صورتیکه این تغییرات در گروه کنترل معنادار نبود(05/0<p). تغییرات بین گروهی نیز تفاوتی را بین دو گروه تمرینی نشان نداد ولی با این حال تغییرات نسبت به گروه کنترل معنادار بود(05/0>p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج توصیه می شود که بعد از بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی جهت افزایش توان و حداکثرگشتاور عضلات چهارسررانی و همسترینگ از هر دو روش تمرین قدرتی و پلیومتریک استفاده گردد و قابل ذکر است که روش تمرینی پلیومتریک در مقایسه با روش تمرینی قدرتی بر بهبود توان و حداکثرگشتاور تاثیر بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, حداکثر گشتاور, توان, بازسازی رباط صلیبی قدامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068164,
author = {سالاری, علی and خوشرفتاریزدی, ناهید and فتحی, مهرداد},
title = {مقایسه زوایای مفصل اندام تحتانی حین فرود از گام رژه و انعطاف پذیری در سربازان با و بدون شین اسپلینت},
journal = {علوم پزشکی رازی},
year = {2018},
volume = {25},
number = {169},
month = {July},
issn = {۲۲۲۸-۷۰۴۳},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {حداکثر گشتاور، توان، بازسازی رباط صلیبی قدامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه زوایای مفصل اندام تحتانی حین فرود از گام رژه و انعطاف پذیری در سربازان با و بدون شین اسپلینت
%A سالاری, علی
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A فتحی, مهرداد
%J علوم پزشکی رازی
%@ ۲۲۲۸-۷۰۴۳
%D 2018

[Download]