مطالعات تفسیری, دوره (7), شماره (26), سال (2016-8) , صفحات (75-98)

عنوان : ( بررسی برداشتهای تفسیری علامه طباطبایی درباره آیات مربوط به لوح محفوظ )

نویسندگان: محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارنده در این مقاله کوشیده است تا با رویکردی تفسیری‌-‌روایی، برداشت‌های تفسیری علامه‌طباطبایی درباره لوح محفوظ و موارد مرتبط با آن مانند خزائن الهی و برخی از وی‍ژگی‌های لوح محفوظ مانند اتصاف آن به حکیم بودن را بررسی نماید. در پایان مقاله این نتیجه به دست آمده است که محفوظ بودن لوح، به شهادت آیات و روایات، به معنای مصونیت حقیقت ماورائی قرآن از دستبرد و مسّ و شهود نامحرمان درگاه الهی است نه به معنای محفوظ بودن آن از تغییر و نیز نتیجه گرفته شده است که صفت «حکیم» در دو آیه 3و4 سوره زخرف، به مرتبه لوح محفوظ ارتباطی ندارد، بلکه وصف همین قرآنی است که به زبان عربی نازل گشته است و همچنین عبارت «مفاتح الغیب» که در صدر آیه 59 سوره انعام آمده است جمع مفتاح به معنای کلید بوده و میان مفاتح الغیب در صدر آیه و کتاب مبین در ذیل آیه دوگانگی وجود ندارد، بلکه براساس شواهد قرآنی و روایی می‌توان صدر آیه را اجمالِ تفصیلی دانست که در ذیل آن آمده است.

کلمات کلیدی

, لوح محفوظ, أمّ الکتاب, کتاب مرقوم, کتاب مبین, کتاب مکنون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068166,
author = {وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی برداشتهای تفسیری علامه طباطبایی درباره آیات مربوط به لوح محفوظ},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2016},
volume = {7},
number = {26},
month = {August},
issn = {2228-7256},
pages = {75--98},
numpages = {23},
keywords = {لوح محفوظ، أمّ الکتاب، کتاب مرقوم، کتاب مبین، کتاب مکنون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برداشتهای تفسیری علامه طباطبایی درباره آیات مربوط به لوح محفوظ
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2016

[Download]