دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد , 2018-02-28

عنوان : ( ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد )

نویسندگان: نرجس قهرمانی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعات حاضر استخراج ارتباط بین عامل آلوده کننده خاک (پساب) با نتایج آزمایشات تک محوری بعنوان یکی از پارامترهای مهندسی در خاک های ریز دانه مناطق مرکزی شهر مشهد می باشد. برای این منظور آزمایشات تک محوری بر روی 31 نمونه خاک انجام پذیرفت و همزمان با اندازهگیری رطوبت بهینه، دانسیته خشک ماکزیمم و خواص خمیری خاک، نمونهها بازسازی گردید و نتایج حاصل نشاندهنده کاهش قابل ملاحظه ای در مقاومت تک محوری نمونه ها با تغییرات غلظت پساب و همچنین افزایش طول اشباع شدگی رخ داده است.

کلمات کلیدی

, مقاومت تک محوری, پساب , تراکم, مناطق مرکزی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068182,
author = {قهرمانی, نرجس and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد},
booktitle = {دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مقاومت تک محوری، پساب ، تراکم، مناطق مرکزی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد
%A قهرمانی, نرجس
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
%D 2018

[Download]