پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2018-3) , صفحات (79-96)

عنوان : ( بازشناسی جغرافیای سیاسی سرحدات حکومت طاهریان (با تأکید بر نقش ناهمواریهای جغرافیایی) )

نویسندگان: قاسم قریب , جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جغرافیا به عنوان بستر تاریخ همواره نقش مهمی در شکل دهی به تحولات تاریخی ایفا کرده است. بیان وضعیت جغرافیایی یک منطقه از حیث موقعیت و اقلیم سبب درک بهتر رویدادهای سیاسی می شود و حتی بسیاری از مجهولات و نکات مبهم تاریخی را قابل فهم خواهد کرد. این پژوهش، از نوع پژوهش های کیفی و به دنبال یافتن عوامل جغرافیایی مؤثر بر شکل گیری حدود سرحدّات حکومت طاهریان است. اتکا منابع تاریخی بر ارائه گزارش رویدادهای سیاسی، ناخواسته سبب کم توجهی مورّخان و راویان به مکان شکل گیری آن حوادث شده است. بر این اساس برای بازشناسی قلمرو طاهریان از منابع غیرتاریخ نگارانه، به ویژه کتاب های جغرافیایی استفاده شده است. تاکنون نقش عوامل جغرافیایی در تشکیل سرحدات حکومت طاهریان، موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته و فقط در چند کتاب مرتبط با تاریخ سلسله طاهری به صورت گذرا و کلی به حدود جغرافیای سیاسی آنان اشاراتی شده است. در نوشته حاضر سرحدات طاهریان بر مبنای جهت های چهارگانه و با حفظ ترتیب تاریخی حاکمان طاهری دوباره ترسیم شده است. در پایان با مراجعه به نقشه های موجود در چند اطلس معتبر داخلی و خارجی، میزان انطباق گزارشهای منابع مکتوب و نقشه های مزبور اعتبارسنجی نقشه ای جدید پیشنهاد شده است

کلمات کلیدی

, طاهریان, قلمرو, سرحدات, ناهمواریها, اطلسهای تاریخی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068197,
author = {قریب, قاسم and عباسی, جواد},
title = {بازشناسی جغرافیای سیاسی سرحدات حکومت طاهریان (با تأکید بر نقش ناهمواریهای جغرافیایی)},
journal = {پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران},
year = {2018},
volume = {6},
number = {1},
month = {March},
issn = {2345-2390},
pages = {79--96},
numpages = {17},
keywords = {طاهریان، قلمرو، سرحدات، ناهمواریها، اطلسهای تاریخی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازشناسی جغرافیای سیاسی سرحدات حکومت طاهریان (با تأکید بر نقش ناهمواریهای جغرافیایی)
%A قریب, قاسم
%A عباسی, جواد
%J پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
%@ 2345-2390
%D 2018

[Download]