بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی, دوره (6), شماره (1), سال (2015-8) , صفحات (61-79)

عنوان : ( بررسی جامعه شناختی روزنامه نگاری زنان در عصر مشروطه (با تاکید بر روزنامه زبان زنان) )

نویسندگان: هما زنجانی زاده اعزازی , علی باغدار دلگشا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی جایگاه نگارش زنان در مطبوعات مشروطه با تاکید بر روزنامه زبان زنان به سردبیری صدیقه دولت آبادی است که یکی از برجسته ترین مطبوعات زنان در اواخر دوره قاجار (1298 شمسی) به شمار می رود. روزنامه ای که حاوی مطالبی چون برابری جنسیتی و توجه به حقوق اجتماعی زنان، ازجمله تساوی حقوق اجتماعی با مردان و مشارکت سیاسی زنان بود و نقشی اساسی در بیداری و آگاهی زنان ایرانی داشت. این پژوهش به شیوه اسنادی و به روش تحلیل محتوا گردآوری شده است. پرداختن به این دوره به دلیل حضور فعال اجتماعی زنان برای نخستین بار به شکل شبه صنفی اهمیت دارد. دوره ای که زنان به مطرح کردن درخواست های اجتماعی خود می پردازند که در این بین ایجاد مدرسه برای دختران از اصلی ترین درخواست های آنان است. این تحقیق به ثمر رسیدن تلاش اجتماعی و احقاق حقوق اجتماعی زنان را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, مطالبات اجتماعی زنان, مشروطه, روزنامه نگاری زنان, روزنامه زبان زنان, مدرسه های دختران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068203,
author = {زنجانی زاده اعزازی, هما and باغدار دلگشا, علی},
title = {بررسی جامعه شناختی روزنامه نگاری زنان در عصر مشروطه (با تاکید بر روزنامه زبان زنان)},
journal = {بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-8973},
pages = {61--79},
numpages = {18},
keywords = {مطالبات اجتماعی زنان، مشروطه، روزنامه نگاری زنان، روزنامه زبان زنان، مدرسه های دختران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جامعه شناختی روزنامه نگاری زنان در عصر مشروطه (با تاکید بر روزنامه زبان زنان)
%A زنجانی زاده اعزازی, هما
%A باغدار دلگشا, علی
%J بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی
%@ 2008-8973
%D 2015

[Download]