سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی , 2018-03-10

عنوان : ( عوامل موثر بر امنیت غذایی با تاکید بر نقش پایداری کشاورزی در ایران )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی با تأکید بر نقش پایداری کشااورزی در طی دوره 9331 9315 پرداخته اسات باه ایان منراور ابتادا شااخک کلای امنیات غاذایی خانوارهاای شاهری و - روستایی) AHFSI ( محاسبه و سپس شاخک کشااورزی پایادار، شااخک حمایات دولات از بااش کشااورزی، قیمات محصولات کشاورزی، درآمد سرانه، واردات کشاورزی، تنوع زراعی و ضریب جینی محاسبه گردید تنوع در الگوی زراعی توسط شاخک هرفیندال و حمایت دولت از باش کشاورزی بوسیله شاخک معیار کلای حمایات محاسابه گردیاد باه منرور محاسبه شاخک پایداری کشاورزی از زیرشاخک های پایداری اقتصاادی، پایاداری اجتمااعی و پایاداری فنای - زراعی استفاده شد محاسبه شاخک کشاورزی پایدار به کمک مطالعه میدانی و پژوهشهای گذشته انجام شد سپس با استفاده از رویکرد جوهانسون جوسلیوس به آنالیز اقتصادی با هدف بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی پرداخته شد - . نتایج نشان میدهد که متغیرهای درآمد سرانه، تنوع زراعی، واردات محصولات کشااورزی و شااخک کشااورزی پایادار تأثیر مثبت و معنیدار و متغیرهای ضریب جینی و سیاستهای حمایتی دولت از باش کشاورزی اثر منفی و معنای دار بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی درکوتاهمدت و بلندمدت داشته اند . با توجه به اثرگاذاری قاوی شااخک پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارها، لزوم توجه سیاستهای دولت برای دستیابی به این مهم امری ضروری باه نرر میرسد

کلمات کلیدی

, پایداری کشاورزی, امنیت غذایی, الگوی جوهانسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068211,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {عوامل موثر بر امنیت غذایی با تاکید بر نقش پایداری کشاورزی در ایران},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی},
year = {2018},
location = {رشت, ايران},
keywords = {پایداری کشاورزی، امنیت غذایی، الگوی جوهانسون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر امنیت غذایی با تاکید بر نقش پایداری کشاورزی در ایران
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی
%D 2018

[Download]