تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (48), شماره (4), سال (2017-12) , صفحات (715-723)

عنوان : ( تعیین فسفر خاک با روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک ( )DGTدر برخی خاکهای آهکی )

نویسندگان: رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی , حمیدرضا محمد پوران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرادیان پخشیدگی در لایه نازک ( )DGTبه عنوان یک روش تعیین فسفر در برخی از خاکها مورد استفاده قرار می گیرد. این روش در 10خاک آهکی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت، میزان استخراج فسفر توسط این روش با 5روش مختلف دیگر و میزان فسفر جذب شده توسط گیاه گندم در یک آزمایش گلدانی در گلخانه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با توجه به تنوع زیاد خاکها، مقدار غلظت فسفر قابل استخراج با روش )CDGT( DGTدارای دامنه گسترده بین 23/4تا 494/6میکروگرم بر لیتر بود. به علت این تغییرات زیاد، همبستگی قوی بین فسفر استخراج شده توسط روش DGTبا سایر روشها و جذب فسفر گیاه مشاهده نشد؛ اما با بررسی جداگانه خاکهایی با CDGTکم این همبستگیها افزایش چشمگیری داشت. لذا می توان گفت روش DGTبرای ارزیابی فسفر در خاکهای آهکی با CDGT کمتر از 250µg/lبه دلیل همبستگی بیشتر این روش با سایر روشهای ارزیابی فسفر و به ویژه جذب فسفر گیاه، قابل توصیه است

کلمات کلیدی

, جزء بندی فسفر, جذب فسفر, روش استخراج فسفر, فسفر قابلاستفاده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068214,
author = {خراسانی, رضا and حلاج نیا, اکرم and رحمانی, حدیثه and حمیدرضا محمد پوران},
title = {تعیین فسفر خاک با روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک ( )DGTدر برخی خاکهای آهکی},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2017},
volume = {48},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-479X},
pages = {715--723},
numpages = {8},
keywords = {جزء بندی فسفر، جذب فسفر، روش استخراج فسفر، فسفر قابلاستفاده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین فسفر خاک با روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک ( )DGTدر برخی خاکهای آهکی
%A خراسانی, رضا
%A حلاج نیا, اکرم
%A رحمانی, حدیثه
%A حمیدرضا محمد پوران
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2017

[Download]