دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11

عنوان : ( اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد مرغان تخم¬گذار در سن 60-48 هفتگی )

نویسندگان: سیدمحمدرضا خطیبی , حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره مرغان تخم¬گذار در دوره سنی 60-48 هفتگی بر عملکرد تولیدی آزمایشی با استفاده از 768 قطعه مرغ تخم¬گذار سویه "های¬لاین W36" در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 8 تکرار و 16 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد. تیمارهای تغذیه¬ای شامل 6 سطح انرژی (2950، 2900، 2850، 2800، 2750 و 2700 کیلو¬کالری در کیلو¬گرم) بودند. همچنین نسبت انرژی به مواد مغذی در تمامی تیمارها مساوی بود. اثر سطح انرژی و مواد مغذی جیره بر درصد تخم¬گذاری، گرم تخم مرغ تولیدی، ضریب تبدیل غذایی و میزان انرژی و پروتئین دریافتی معنی¬دار شد؛ اما بر میزان مصرف خوراک و هزینه خوراک به ازای یک کیلو¬گرم تولید معنی¬دار نبود. با افزایش سطح تراکم انرژی و مواد مغذی جیره درصد تخم¬گذاری، گرم تخم مرغ تولیدی، انرژی و پروتئین دریافتی روزانه مرغان به طور خطی افزایش و ضریب تبدیل غذایی به طور خطی کاهش یافت. پرندگان تغذیه شده با جیره با سطح انرژی 2900 کیلوکالری در کیلو¬گرم کمترین ضریب تبدیل غذایی و هزینه خوراک به ازای تولید یک کیلو¬گرم تخم مرغ را داشتند. در این آزمایش سطح مطلوب تراکم انرژی جیره مصرفی مرغان تخم¬گذار در دوره سنی 60-48 هفتگی 2900 کیلوکالری در کیلو گرم (سطح توصیه شده سویه "های-لاینW-36") بدست آمد.

کلمات کلیدی

, تراکم انرژی و مواد مغذی, عملکرد, مرغان تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068215,
author = {خطیبی, سیدمحمدرضا and زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم},
title = {اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد مرغان تخم¬گذار در سن 60-48 هفتگی},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تراکم انرژی و مواد مغذی، عملکرد، مرغان تخمگذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد مرغان تخم¬گذار در سن 60-48 هفتگی
%A خطیبی, سیدمحمدرضا
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%J دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2018

[Download]