دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11

عنوان : ( تأثیر میانگین اندازه ذرات و فرم فیزیکی ناشی از تفاوت های خواسته و ناخواسته فرایند تولید کنسانتره بر فراسنجه های تولید گاز تخمیر برون تنی شکمبه ای )

فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر میانگین اندازه ذرات و فرم فیزیکی ناشی از تفاوت های خواسته و ناخواسته فرایند تولید کنسانتره با استفاده از روش تولید گاز در شرایط برون تنی شکمبه ای و کیسه های نایلونی مورد بررسی قرار گرفت.تیمار ها شامل کنسانتره های تولید شده به سه صورت آردی تهیه شده در گاوداری و آردی و پلت تهیه شده در کارخانه با یک فورمول و مواد اولیه بودند. میانگین اندازه ی ذرات کنسانتره های آردی گاوداری 4/346 میکرومتر و در مورد کنسانتره آردی کارخانه، 9/498 میکرومتر بود و به طور کلی کنسانتره تولیدی در گاوداری توزیع نرمال تری از حیث اندازه ذرات داشت. تولید گاز در خوراک کنسانتره ی آردی تهیه شده در گاوداری در طی مدت تخمیر برون تنی نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. نرخ تولید گاز در کنسانتره پلت شده تا قبل از یاعت اول کشت به طور معنی داری کمتر از دو تیمار دیگر بود ( 01/0 p<) و سبب ایجاد یک فاز تأخیری در ساعات اولیه تخمیرشد اما پس از آن و تا ساعت 9 انکوباسیون کنساتره پلت نرخ تولید گاز بیشتری نسبت به نوع آردی تولید شده در کارهانه داشت. تفاوت ناخواسته میانگین اندازه ذرات نوع مش تولید شده در گاوداری و کارخانه که قبلأ موجب تفاوت گاز تولیدی شده بود، موجب بیشبود نسبی ناپدید شده ماده خشک و انرژی متابولیسمی کنسانتره تولیدی در گاوداری نسبت به دو تیمار دیگر گردید (01/0 p<). به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد تشابه فورمول و منشأ مواد تضمین کننده شباهت محصول تولیدی نمی باشد و عوامل تاثیر گذار مهم دیگری میتواند کیفیت کنسانتره تولیدی در گاوداری یا کارخانه را بر خلاف فرضیات تغییر دهد.

کلمات کلیدی

, کنسانتره, اندازه ذرات, تخمیر برون تنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068227,
author = {},
title = {تأثیر میانگین اندازه ذرات و فرم فیزیکی ناشی از تفاوت های خواسته و ناخواسته فرایند تولید کنسانتره بر فراسنجه های تولید گاز تخمیر برون تنی شکمبه ای},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کنسانتره،اندازه ذرات،تخمیر برون تنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر میانگین اندازه ذرات و فرم فیزیکی ناشی از تفاوت های خواسته و ناخواسته فرایند تولید کنسانتره بر فراسنجه های تولید گاز تخمیر برون تنی شکمبه ای
%A
%J دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2018

[Download]