کنگره ملی معماری و عمران شهری , 2018-02-21

عنوان : ( تأثیر الزامات پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای درمانی )

نویسندگان: امیرحسین فرح زاد , اکرم حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرها در طول تاریخ همواره مراکز اصلی تجمع گروه های انسانی، تمرکز سرمایه گذاری های مادی و معنوی و مراکز اصلی رشد اقتصادی بوده و هستند. از سوی دیگر، این مراکز همیشه یکی از اهداف ثابت و پایدار در جریان جنگها و تهاجمات نظامی بین طرفین جنگ، مطرح می باشند. ایجاد ثبات و پایداری و کاهش میزان آسیبها و تلفات به مناطق شهری در جریان جنگها از جمله اهداف مهم برنامه ریزان و مسئولین شهری است. رویکرد پدافند غیرعامل یکی از روشهایی است که در این راستا امروزه مورد توجه خاص مسئولان و برنامه ریزان قرار گرفته است.کشور ما به دلایل موقعیت مکانی استراتژیک و منابع سرشار طبیعی همواره با تهدیدات خارجی روبرو بوده است. پدافند غیرعامل، تأکید بر اقدامات محافظتی سازه ها، اطلاعات، افراد و به طورکلی عوامل و اشیاء ارزشمند دارد. توجه به پدافند غیرعامل باید از مراحل آغازین طرح و از کلی ترین مسائل آن به هنگام نیازسنجی، جانمایی و مکانیابی طرح، آغازشده و تا ریزترین جزییات ساختمان موردتوجه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده ضرورتها و اولویتهای پدافند غیر عامل در کلیت طراحی معماری دیده شود. استفاده از فرمهای محدب در حجم کلی ساختمان، استفاده حداکثر از شیب زمین، عناصر محوطه و فضای سبز برای ایجاد جان پناه و حائل ازجمله تمهیدات طراحی است که میتواند نقش مهمی در کاهش تأثیرات انفجار و آسیبها و تخریبهای ثانویه باشد.

کلمات کلیدی

, پدافند غیر عامل, راهکارها, طراحی معماری, مدیریت بحران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068241,
author = {فرح زاد, امیرحسین and حسینی, اکرم},
title = {تأثیر الزامات پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای درمانی},
booktitle = {کنگره ملی معماری و عمران شهری},
year = {2018},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {پدافند غیر عامل، راهکارها، طراحی معماری، مدیریت بحران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر الزامات پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای درمانی
%A فرح زاد, امیرحسین
%A حسینی, اکرم
%J کنگره ملی معماری و عمران شهری
%D 2018

[Download]