سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی , 2017-02-01

عنوان : ( برخی از مشخصه های «انسان تراز اقتصاد مقاومتی» با هدف تشکیل شبکه «اقتصاد مقاومتی» با رویکرد مقام معظم رهبری )

نویسندگان: وحید ارشدی , عمار خسروجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجرای نسخه اقتصاد مقاومتی، مستلزم تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی مناسب؛ یا به عبارت دیگر نیازمند وجود «بازیگران لایق و توانمند» و «محیط نهادی» مناسب برای تحرّک آنان است. مردم، چه در هویّت فردی و چه در هویت خانوادگی و جمعی خود در هر سطحی بایستی قابلیت پیدا کرده تا در اجرای این سیاستها نقش خود را ایفا نمایند. در این مقاله، از طریق روش اسنادی و تحلیلی- توصیفی بر مبنای دیدگاههای رهبرمعظمانقلاب، به عنوان نظریهپرداز اقتصاد مقاومتی؛ و همچنین متن ابلاغی سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی،ابتدا مؤلفههای مهم این الگوتبیین خواهد شد. این مؤلفهها شامل تعیین نقشآفرینان اقتصاد مقاومتی، مشخصکردن اهداف و عوامل انگیزشساز برای نقشآفرینی آنها است. سپس ویژگیهای «انسان تراز اقتصاد مقاومتی» و «نشانههای آن» تبیین میشود. مهمترین ویژگیهای «انسان تراز اقتصاد مقاومتی»، تعهّد، کارآمدی و دارابودن عزم راسخ برای پیشرفت میباشد. نشانههای تعهّد، عبارتند از دینداری، معتقد بودن به انقلاب اسلامی و توانایی ملّی، وظیفهشناسی و تکلیفگرایی و پیرو اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی. نشانههای کارآمدی، عبارتند از: آرمانخواهی، واقعیتشناسی، موقعیتشناسی، انعطافپذیری، مبتکر و خلّاق بودن و نیز نشانههای «دارا بودن عزم راسخ برای پیشرفت» عبارتند از: اعتماد به نفس ملّی، امیدوار بودن به آینده، شجاعت و جسارت داشتن برای اقدام (روحیهی مخاطرهپذیری.) این ویژگیها نقطه آغازین برای بروز و ظهور سرمایه اجتماعی است.

کلمات کلیدی

, اقتصاد مقاومتی, انسان, تعهد, پیشرفت, انقلاباسلامی, کارآمدی, عزم راسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068242,
author = {ارشدی, وحید and عمار خسروجردی},
title = {برخی از مشخصه های «انسان تراز اقتصاد مقاومتی» با هدف تشکیل شبکه «اقتصاد مقاومتی» با رویکرد مقام معظم رهبری},
booktitle = {سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقتصاد مقاومتی، انسان، تعهد، پیشرفت، انقلاباسلامی، کارآمدی، عزم راسخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برخی از مشخصه های «انسان تراز اقتصاد مقاومتی» با هدف تشکیل شبکه «اقتصاد مقاومتی» با رویکرد مقام معظم رهبری
%A ارشدی, وحید
%A عمار خسروجردی
%J سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
%D 2017

[Download]