پژوهشنامه ادب غنایی, دوره (15), شماره (28), سال (2017-9) , صفحات (9-30)

عنوان : ( سایه روشن موقعیت زن در جواهر الاسمار و طوطی نامه )

نویسندگان: زهرا اختیاری , , محمد جاویدی صباغیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبیین موقعیت زنان در آثار ادبی، غالباً نمایانگر نظرگاه مترجم و نویسنده نسبت به این گروه است. از کتاب هندی سوکه سپتاتیدو برگردان موجود است که در فاصلة زمانی اندکی انجام گرفته. عماد بن محمد ثغری بین سال های (۷۱۵-۷۱۳ق) کتاب را از هندی به فارسی با نام جواهرالأسماربرگردانده و ضیاءالدّین نخشبی در سال ۷۳۰ق. با اشراف به ترجمة ثغری آن را به نام طوطی نامهبه گونه ای موجز ترجمه و بازنویسی کرده است. مترجمان در برگردان اثر با دخل و تصرف هایی در داستان ها، تفاوت هایی - علاوه بر جنبه های ادبی - ایجاد کرده اند. یکی از نکته های مهمّ، دیدگاه متفاوتِ این دو مترجم نسبت به زنان در داستان هاست. به دلیل شهرت و اهمّیّت دو اثر و تفاوت دیدگاه مترجمان، ضروری می نمود نوع نگاه آنان نسبت به زنان واکاوی شود. با مطالعة جواهرالأسمارو طوطی نامهو کاوش در لایه های پنهانی دو اثر، تفاوت های دیدگاه ثغری و نخشبی در مورد زن به روش تحلیل مقایسه ای بررسی شد. با توجه به این نکته که اصل داستان یکسان است؛ نوع بیان و نتیجه گیری های نخشبی حاکی از دیدگاه خصومت آمیز وی نسبت به زنان است؛ در حالی که در شیوة داستان پردازی ثغری، نگاهِ به زنان از اعتدال برخوردار است. نکات تازه ای نیز از زندگی ثغری برای اوّلین بار در این مقاله ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, زنان, جواهر الاسمار, طوطی نامه, تحلیل و مقایسه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068243,
author = {اختیاری, زهرا and and جاویدی صباغیان, محمد},
title = {سایه روشن موقعیت زن در جواهر الاسمار و طوطی نامه},
journal = {پژوهشنامه ادب غنایی},
year = {2017},
volume = {15},
number = {28},
month = {September},
issn = {2008-5737},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {زنان، جواهر الاسمار، طوطی نامه، تحلیل و مقایسه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سایه روشن موقعیت زن در جواهر الاسمار و طوطی نامه
%A اختیاری, زهرا
%A
%A جاویدی صباغیان, محمد
%J پژوهشنامه ادب غنایی
%@ 2008-5737
%D 2017

[Download]