مجلس و راهبرد, دوره (25), شماره (93), سال (2018-5) , صفحات (149-181)

عنوان : ( تبیین ژئوپلیتیک زیست‌محیطی دریای خزر (بررسی منشأ آلودگی و علل‌های ژئوپلیتیکی آن) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , ابراهیم احمدی بنه سردار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژئوپلیتیک زیست‌محیطی، گفتمانی از ژئوپلیتیک انتقادی است که به مطالعه تغییرات بو‌م‌شناسی و جغرافیای تهدید‌ات زیستی در قالب سیاست‌های امنیتی جهان صنعتی در تخریب محیط زیست‌ و به‌‌طور‌کلی تأثیرات نظام جهانی بر محیط زیست، درقالبگفتما‌ن‌هایسیاسی می‌پردازد. در مطالعات انتقادی محیط زیست، حکومت‌ها وسازما‌ن‌هادراستفاده نامطلوبازمنابعتجدید‌پذیر و تجدیدناپذیر زیستی بیشترین نقش را دارند. ازاین‌حیث شواهد حاکی از این است که به‌‌تبع از عواملی چند در حال حاضر دریای خزر به یکی از آلوده‌ترین اکوسیستم‌های آبی جهان بدل شده است. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این سؤال است که آلودگی‌های دریای خزر حول چه منابعی است و عمده‌ترین عوامل تأثیر‌گذار ژئوپلیتیکی بر آلودگی‌های مذکور، نشئت گرفته از چه مسائلی است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، به‌‌طور‌کلی آلودگی‌های خزر ناشی از منابع متعدد واقع در خشکی و دریاست که به‌تبع از این منابع، هرکدام از پنج کشور ساحلی به نحوی در آلودگی خزر سهیم‌اند. از حیث دلایل ژئوپلیتیکی نیز، به‌طور مشخص خلأ یک رژیم حقوقی پایدار (اصلی‌ترین عامل)، بسته بودن دریاچه (شکل کالبدی و فیزیکی دریاچه)، نگرش‌ کالاگونه و مادی‌گرایانه کشورهای ساحلی به منابع خزر و توسعه‌نیافتگی و وابستگی برخی کشورهای ساحلی به تکنولوژی‌های غربی مهم‌ترین عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر آلودگی خزر محسوب می‌شوند.

کلمات کلیدی

, دریای خزر, ژئوپلیتیک زیست‌محیطی, آلودگی دریا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068256,
author = {زرقانی, سیدهادی and احمدی بنه سردار, ابراهیم},
title = {تبیین ژئوپلیتیک زیست‌محیطی دریای خزر (بررسی منشأ آلودگی و علل‌های ژئوپلیتیکی آن)},
journal = {مجلس و راهبرد},
year = {2018},
volume = {25},
number = {93},
month = {May},
issn = {2322-1860},
pages = {149--181},
numpages = {32},
keywords = {دریای خزر; ژئوپلیتیک زیست‌محیطی; آلودگی دریا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین ژئوپلیتیک زیست‌محیطی دریای خزر (بررسی منشأ آلودگی و علل‌های ژئوپلیتیکی آن)
%A زرقانی, سیدهادی
%A احمدی بنه سردار, ابراهیم
%J مجلس و راهبرد
%@ 2322-1860
%D 2018

[Download]