زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (10), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (113-137)

عنوان : ( زمین شناسی، پتروگرافی، دگرسانی، کانی سازی و پتروژنز توده های نفوذی در محدوده اکتشافی هَمِچ، جنوب‌غرب بیرجند )

نویسندگان: عباس اعتمادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده اکتشافی هَمِچ در شرق بلوک لوت و در فاصله 85 کیلومتری جنوب‌غرب بیرجند واقع شده است. منطقه شامل برون‌زدهایی از سنگ های آذرین پالئوسن- ائوسن است که در برگیرنده طیف گسترده ای از توده های آذرین نیمه عمیق (دیوریت تا مونزونیت پورفیری) به‌همراه واحدهای نفوذی بازی، آتشفشانی حدواسط و سنگ‌های آذرآواری و رسوبی است. انواع دگرسانی آرژیلیک، سیلیسی، کوارتز-سرسیت- پیریت1، پروپلیتیک و کربناته در محدوده اکتشافی قابل مشاهده است. کانی سازی در سطح به شکل پیریت پراکنده و رگه‌چه های اکسید‌ آهن و در عمق به‌صورت کانی سازی پراکنده پیریت، کالکوپیریت، گالن و اسفالریت و پیریت رگه‌چه ای دیده می شود. توده های نفوذی حدواسط از نوع کالک‌آلکالن پتاسیم بالا (K2O بین 42/2 تا 4 درصد) و توده های گابرو و گابرودیوریتی مربوط به دسته تولئیتی (K2O بین 15/0 تا 27/0 درصد) است. توده های نفوذی منطقه همه از نوع متاآلومینوس است و در دسته مگنتیت (نوع I) طبقه بندی می‌شوند. نمودارهای عنکبوتی بیانگر غنی شدگی توده های نفوذی حدواسط از عناصر LREE، LILE و تهی شدگی از عناصر HREE به‌همراه مقدار جزئی ناهنجاری منفی Eu (81/0 تا 06/1) و حضور ناهنجاری مثبت Sr است که نشان‌دهنده حضور کم و یا نبود پلاژیوکلاز در سنگ منشأ به‌عنوان کانی باقی‌مانده و وجود شرایط ذوب در حالت اکسیدان است. پایینبودن نسبت N(La/Yb) در سنگ‌های نفوذی محدوده همچ (85/6 تا 72/9) می تواند بیانگر درجه پایین ذوب‌بخشی گوشته اولیه باشد. تهی شدگی Nb به‌همراه نسبت بالای Zr/Nb نشان‌دهنده اشتقاق ماگما از پوسته اقیانوسی با میزان آلودگی پوسته ای کم است. ماگمای مولد توده¬های نفوذی حدواسط از حدود 1 تا 5 درصد ذوب‌بخشی اسپینل- گارنت لرزولیت (با مقدار کم گارنت) در عمق حدود 65 تا 67 کیلومتری گوشته بالایی و توده های بازی از 5 تا 20 درصد ذوب‌بخشی اسپینل لرزولیت (گوشته تهی‌شده) تشکیل شده‌‌اند. در نمودارهای پتروژنیک و تعیین محیط تکتونوماگمایی، توده‌های نفوذی در جایگاه زمین‌ساختی کمربند آتشفشانی زون فرورانش (VAG1) قرار می گیرند. تنوع واحدهای نیمه عمیق با ماهیت کالک‌آلکالن پتاسیم بالا، گسترش و نوع دگرسانی ها و کانی سازی سولفیدی پراکنده و رگه‌چه ای در محدوده، نشانه هایی از وجود سیستم پورفیری در عمق است.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, دگرسانی, کانی سازی, پتروژنز, مس پورفیری, هَمِچ, بیرجند, بلوک لوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068267,
author = {اعتمادی, عباس and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، پتروگرافی، دگرسانی، کانی سازی و پتروژنز توده های نفوذی در محدوده اکتشافی هَمِچ، جنوب‌غرب بیرجند},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7306},
pages = {113--137},
numpages = {24},
keywords = {زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی، پتروژنز، مس پورفیری، هَمِچ، بیرجند، بلوک لوت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین شناسی، پتروگرافی، دگرسانی، کانی سازی و پتروژنز توده های نفوذی در محدوده اکتشافی هَمِچ، جنوب‌غرب بیرجند
%A اعتمادی, عباس
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2018

[Download]