علوم و مهندسی آبیاری, دوره (40), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (75-87)

عنوان : ( ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه) )

نویسندگان: حسین رحمتی , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , حسین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات انجام گرفته در زمینه شبیه سازی بارش - رواناب نشان می دهد بیشتر تحقیقات در مناطق مرطوب انجام شده است. این در حالی است که در مناطق خشک و نیمه خشک مطالعات کم تری صورت گرفته است. به همین منظور، در این پژوهش از مدل توزیعی مکانی WetSpaبا قابلیت اتصال به سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب حوضه بار اریه واقع در منطقه ای نیمه خشک و مساحتی معادل 112 کیلومتر مربع و متوسط بارش سالانه 307 میلی متر استفاده شد. از دوره آماری سال های 1382 تا 1387 به منظور مدل سازی استفاده گردید. نتایج نشان داد شبیه سازی مدل WetSpa با استناد به مقدار ضریب ناش – ساتکلیف 69/0 در دوره ارزیابی از دقت خوبی برخوردار است. ضریب رواناب حاصل از مقادیر مشاهده ای و شبیه سازی شده بارش – رواناب دوره ارزیابی به ترتیب برابر با 59/0 و 57/0 می باشد که بیانگر کارایی مدل در تخمین رواناب حاصل از بارش در حوضه مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی

, حوضه بار اریه, ضریب رواناب پتانسیل, مدل سازی بارش, رواناب, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068284,
author = {رحمتی, حسین and انصاری, حسین and ضیائی, علی نقی and حسین},
title = {ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه)},
journal = {علوم و مهندسی آبیاری},
year = {2017},
volume = {40},
number = {2},
month = {July},
issn = {****-0149},
pages = {75--87},
numpages = {12},
keywords = {حوضه بار اریه، ضریب رواناب پتانسیل، مدل سازی بارش، رواناب، مدل WetSpa},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه)
%A رحمتی, حسین
%A انصاری, حسین
%A ضیائی, علی نقی
%A حسین
%J علوم و مهندسی آبیاری
%@ ****-0149
%D 2017

[Download]