تحقیقات جغرافیایی, دوره (32), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (37-50)

عنوان : ( برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر بررسی وقایع فرین (حدی) اقلیمی به دلیل پیامدهای سنگین این پدیده ها بر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی هر کشوری مورد توجه محققان قرار گرفته است. امروزه ثابت شده است که تغییر در شدت و فراوانی این وقایع به مراتب اثر مخرب تری نسبت به تغییر در متوسط حالت اقلیمی بر روی سلامت انسان ها، واحدهای اجتماعی و سیستم های طبیعی خواهد داشت. لذا شناخت بهتر این پدیده ها در جهت مدیریت بهتر ریسک و بحران امری لازم و ضروری می نماید. این تحقیق با هدف شناخت بهتر روابط بین احتمال وقوع، تداوم و فراوانی نمایه های فرین در استان خراسان رضوی صورت گرفته است. بدین منظور از آمار و اطلاعات روزانه دما و بارش 22 ایستگاه همدیدی و تبخیرسنجی واقع در این استان با دارا بودن دوره آماری سی ساله اول مهر سال 1361 تا انتهای شهریور سال 1391 استفاده شده است. به جهت تدقیق روابط مورد نظر، ایستگاه های فوق در هر شاخص به کمک آنالیز کلاستر و روش ادغام وارد خوشه بندی شده و ایستگاه های با رفتار مشابه در هر شاخص تعیین شدند. توزیع های مختلف آماری بر روی فراوانی وقوع هر شاخص با تداوم مشخص برازش داده شده و بهترین توزیع برای هر کدام انتخاب شد. در نهایت روابط بین فراوانی- تداوم و دوره بازگشت برای هر نمایه در هر خوشه ایستگاه های مشابه استخراج شده است. با استفاده از روابط فوق می توان فراوانی وقوع یک پدیده فرین با تداوم و احتمال وقوع مشخصی را یافت. این روابط می تواند گامی موثر در جهت مدیریت بهتر ریسک و نیز بیمه محصولات کشاورزی مورد استفاده محققان و مسئولان قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نمایه های فرین, تداوم, دوره بازگشت, خوشه بندی, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068287,
author = {عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم and انصاری, حسین and علیزاده, امین and بنایان اول, محمد},
title = {برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضوی},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2017},
volume = {32},
number = {1},
month = {June},
issn = {1019-7052},
pages = {37--50},
numpages = {13},
keywords = {نمایه های فرین، تداوم، دوره بازگشت، خوشه بندی، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضوی
%A عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم
%A انصاری, حسین
%A علیزاده, امین
%A بنایان اول, محمد
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2017

[Download]